Sökning: "c- MILJÖ"

Visar resultat 1 - 5 av 465 uppsatser innehållade orden c- MILJÖ.

 1. 1. Investigating the reliability of a separation : and reunion test performed on pet dogs (Canis familiaris) and their owners

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Sofie-Marie MacKenzie Cardy; [2022]
  Nyckelord :ethology; anthrozoology; separation; reunion; ownership; dog; behaviour; attachment;

  Sammanfattning : Our long mutual history together with the dog (Canis familiaris) has influenced health, physique, wellbeing, as well as behaviour – on both parts. Today, we refer to dogs as family members rather than working tools. LÄS MER

 2. 2. "När jag själv får välja!" : En kvalitativ studie om elevers och lärares upplevelser av motivation när eleven får göra ett inriktningsval i ämnet idrott och hälsa på gymnasiet

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Hanna Mulder; [2022]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; motivation; självbestämmandeteorin; idrottspsykologi; SDT; idrottsvetenskap; motivationskvalité; idrottsundervisning; gymnasieskolan; intervention; fria val; intressebaserade val; psykologiska behov;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att undersöka om och hur en tvåårig intervention med ett inriktningsval i kursen idrott och hälsa 1 på gymnasiet upplevdes som en behovsstödjande miljö för eleverna. Fyra frågeställningar var centrala för studien: a) Hur beskrev eleverna sina möjligheter att tillfredsställa de grundläggande psykologiska behoven autonomi, kompetens och tillhörighet genom ett inriktningsval? b) Hur beskrev eleverna sin motivationskvalité när de fått genomföra kursen idrott och hälsa 1 genom ett inriktningsval? c) Hur upplevde elevernas lärare interventionens möjligheter att tillfredsställa de psykologiska behoven hos eleverna? d) Hur arbetade elevernas lärare med behovsstödjande ledarskap i sin undervisning i interventionsgrupperna? Metod: Metoden var kvalitativa semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Developing a supervised machine learning model for an optimised aluminium addition based on historical data analytics, for clean steelmaking

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Arun Kumar Thakur; [2022]
  Nyckelord :Clean steelmaking; Data analytics; De-oxidation; Machine learning; Ren ståltillverkning; Dataanalys; Deoxidation; Maskininlärning;

  Sammanfattning : De-oxidation is an important process in clean steelmaking. Al (Aluminium) is mainly used as de-oxidant and controls the final oxygen content and impact the sulphur removal in steel. Adding optimum amount of Al is critical for steel cleanliness and to reduce cost. LÄS MER

 4. 4. SSRT of 10-4 FeCrAl in LBE and Pb to Characterize Liquid Metal Embrittlement Effects

  Master-uppsats, KTH/Fysik

  Författare :Daniel Stein; [2022]
  Nyckelord :Liquid Metal Embrittlement; Lead; Bismuth; Lead-Bismuth Eutectic; Slow Strain Rate Testing;

  Sammanfattning : In this work the susceptibility of Fe-10Cr-4Al steel to liquid metal embitterment (LME)in low oxygen environment was investigated. slow strain rate testing (SSRT) wereconducted on 10-4 FeCrAl steel in a stagnant lead from 340-480◦C, lead-bismutheutectic (LBE) from 140-450◦C and lead-bismuth mixture at 375◦C with increasingbismuth content from 0. LÄS MER

 5. 5. Ett ljus i mörkret? – En undersökning av tillämpningen av 2 kap. 3, 5, 7 och 9–10 §§ miljöbalken vid miljöprövningen och deras förmåga att bidra till att de svenska klimatmålen nås

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Edvin Johansson; [2022]
  Nyckelord :EU-rätt; miljörätt; utsläppshandel; miljöbalken; klimatförändringarna; styrmedel; industriutsläpp; miljöprövning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Att klimatförändringarna till stor del är orsakade av människors användning av fossila bränslen, de växthusgasutsläpp som därmed uppstår och resulterar i en global upp-värmning är numera ett allmänt accepterat faktum. Enligt färska FN-rapporter har jordens medeltemperatur hittills stigit med ca 1,1 °C jämfört med förindustriell tid och trots höjda klimatambitioner är vi i dagsläget på väg mot en uppvärmning på ca 2,2 °C. LÄS MER