Sökning: "c- adhd"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden c- adhd.

 1. 1. Inkluderande undervisning enligt läroplanen i idrott och hälsa för elever med ADHD

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Elin Norberg Wall; Isabelle Ström; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vår studie syftar till att undersöka lärares upplevelser av hur de inkluderar elever med ADHD i sin undervisning samt hur anpassad deras undervisning är efter läroplanen. Vi vill kunna besvara forskningsfrågorna: Hur anpassar lärare sin undervisning utifrån läroplanen? På vilka sätt arbetar lärare inkluderande med elever som har ADHD? Vi har använt oss av en kvalitativ metod där vi intervjuat sex utbildade idrottslärare som har erfarenheter av elever med ADHD diagnos som i dagsläget undervisar på mellanstadiet. LÄS MER

 2. 2. En vilja att bli sedd : Varenda ungdom som kommer dit testar de för adhd

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Ulrik Saurell; Sofia Wirbing; [2012]
  Nyckelord :Struktur; beteende; kontroll; identitet; bekräftelse;

  Sammanfattning : Denna C-uppsats handlar om en kille med adhd, hur hans uppväxt har varit och vilka behovhan har. Vi har undersökt hur barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), Ungbo som hjälper unga att få en egen lägenhet och skolan kan uppfylla dessa behov hos ungdomen. För att ta reda på detta genomförde vi kvalitativa intervjuer med dessa informanter. LÄS MER

 3. 3. En studie kring ADHD/DAMP

  C-uppsats,

  Författare :Annsofie Pettersson; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Jag har valt att fördjupa mig kring ämnet ADHD/DAMP genom att belysa fenomenet utifrån flera perspektiv samt genom att undersöka hur fenomenet påverkar pedagogerna och skolans verksamhet. Jag har även velat söka förklaringen till hur vägen till diagnos kan se ut samt reflektera kring hur skolans verksamhet och undervisning på bästa sätt kan anpassas för elever med särskilda behov. LÄS MER

 4. 4. ADHD-utredningar : En kvalitativ studie med fokus på utredningars säkerställande av diagnosen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Louise Holmgren; Sofia Idström; [2011]
  Nyckelord :Socialt arbete; ADHD; Utredningar; Kurator; Normalisering;

  Sammanfattning : MITTUNIVERSITETET Institutionen för Socialt Arbete   ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs   HANDLEDARE: Catarina Lundström   ABSTRAKT: År 2010 beräknades 5 % av svenska skolungdomar ha diagnosen ADHD. Den höga frekvensen av diagnosen och debatten som förts kring den visar på behovet av att granska diagnosen grundligare. LÄS MER

 5. 5. ”Nu har jag ju fått alla bitar liksom, så nu funkar det”. – ADHD-diagnosens betydelse för drogfrihet

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ingrid Holtsung; Stefan Samuelsson; [2010-03-05]
  Nyckelord :ADHD; missbruk; KASAM; coping; socialt stöd; exitprocessen;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka hur personer med alkohol-eller narkotikamissbruk, som fått en ADHD-diagnos i vuxen ålder, själva upplever att livet har utformat sig efter att de har fått diagnosen. Frågeställningar • Har ADHD-diagnosen gjort det lättare för individen att sluta med sitt drogmissbruk? • Har diagnosen gett individen förmåga att hantera och begripliggöra situationer som uppstår i vardagen och känna en meningsfullhet i det som händer? • Vilken betydelse har den sociala omgivningen haft för personer med missbrukproblematik som fått diagnosen ADHD? Metod: Studien är kvalitativ och bygger på fem intervjuer med personer som har haft ett drogmissbruk och fått diagnosen ADHD. LÄS MER