Sökning: "c- ekonomi IAS"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden c- ekonomi IAS.

 1. 1. Sambandet mellan en goodwillnedskrivning och framtida ekonomiska utfall : En kvantitativ studie baserad på svenska börsnoterade företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Anna Gullholm; Malin Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Intangible assets; goodwill; goodwill impairment; cash flow; earnings; dividend; IAS 36; Immateriella tillgångar; goodwill; goodwillnedskrivning; kassaflöde; resultat; utdelning; IAS 36;

  Sammanfattning : Titel: Sambandet mellan en goodwillnedskrivning och framtida ekonomiska utfall Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Anna Gullholm och Malin Karlsson Handledare: Fredrik Hartwig Datum: Juni - 2019  Syfte: Syftet med studien är att identifiera om en nedskrivning av goodwill enligt IAS 36 har effekter på framtida utfall såsom kassaflöde, resultat och utdelning i svenska företag noterade på Nasdaq Stockholm och NGM. Metod: Denna kvantitativa studie tillämpar en hypotetisk-deduktiv forskningsansats och har ett positivistiskt synsätt som vetenskaplig utgångspunkt. LÄS MER

 2. 2. Redovisningens värderelevans : i nordiska fastighetsföretag under åren 2004 - 2010

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Alexander Lindberg; Nyberg Per; [2015]
  Nyckelord :IAS40; IFRS; förvaltningsfastigheter; verkligt värde; finanskris; korrelation; värderelevans; redovisning; externvärderare och fastigheter;

  Sammanfattning : Sammanfattning Nivå: C-uppsats i företagsekonomiDatum: 2015, februariFörfattare: Alexander Lindberg och Per NybergHandledare: Arne FagerströmExaminator: Stig SörlingTitel: Redovisningens värderelevans i nordiska fastighetsföretag under åren 2004-2010Syfte: Syftet med uppsatsen är att ta reda på och förklara vilken inverkan införandet av IAS-40 och finanskrisens utbrott hade på förhållandet mellan börsvärdet och eget kapital för att därigenom få svar på hur värderelevant den nya redovisningen är. Studien ämnar förklara vilka effekter som kan uppstå till följd av införandet av IAS-40 och finanskrisen 2008. LÄS MER

 3. 3. IFRS 13 : En dokumentstudie över implementeringens påverkan på delårsrapporter i fastighetsbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Johannes Fritzin; Pia Siewert Svensson; [2014]
  Nyckelord :IFRS 13; fair value; the real estate; investment properties; disclosure requirements; IFRS 13; verkligt värde; fastighetsbranschen; förvaltningsfastigheter; upplysningskrav;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: IFRS 13 - En dokumentstudie över implementeringens påverkan på delårsrapporter i fastighetsbranschenNivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomiFörfattare: Johannes Fritzin och Pia Siewert SvenssonHandledare: Bengt BengtssonDatum: 2014-01-08Bakgrund: Det har länge diskuterats hur tillgångar ska värderas och redovisas och flera standarder har införts genom åren. I och med införandet av IAS 40 fick företagen möjlighet att värdera förvaltningsfastigheterna till verkligt värde. LÄS MER

 4. 4. Svenska revisorers uppfattning av goodwillredovisning enligt IFRS

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Elin Elmehagen; Tomas Friberg; [2014]
  Nyckelord :Goodwill; Goodwill Accounting; IFRS; Impairments; IAS; Sweden; Goodwill; Goodwillredovisning; IFRS; Nedskrivningar; IAS; Sverige;

  Sammanfattning : AbstraktTitel: Svenska revisorers uppfattning av goodwillredovisning enligt IFRSNivå: C -uppsats i ämnet företagsekonomiFörfattare: Elin Elmehagen och Tomas FribergHandledare: Jan SvanbergDatum: 2014- majSyfte: Syftet med denna studie är att undersöka svenska revisorers uppfattning av goodwillredovisning enligt internationella redovisningsstandarder, IFRS. Mer specifikt syftar studien till att undersöka huruvida svenska revisorer anser att det existerar ett manipulativt beteende vid goodwillredovisning enligt IFRS och vilka bakgrundsfaktorer som kan förklara revisorernas uppfattningar. LÄS MER

 5. 5. Risk och osäkerhetsfaktorer i årsredovisningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Mikael Örtenvik; Ann Forsström; [2012]
  Nyckelord :risk; uncertainties; ÅRL; IAS; annual report; risk; osäkerhetsfaktorer; ÅRL; IAS; årsredovisning;

  Sammanfattning : Titel: Risk och osäkerhetsfaktorer i årsredovisningen Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Ann Forsström och Mikael Örtenvik Handledare: Fredrik Hartwig Datum: 2012 – April Syfte: Syftet med vår studie är att undersöka den frivilliga rapporteringen av risk och osäkerhetsfaktorer i årsredovisningar. Metod: Vi har använt en abduktiv ansats och genomfört en kvalitativ såväl som kvantitativ innehållsanalys av utvalda bolags årsredovisningar. LÄS MER