Sökning: "c- ungdomar narkotika"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden c- ungdomar narkotika.

 1. 1. ”Alltså, det är ju… Det är bättre att fortsätta utan, även om det verkar coolt, häftigt och så…” : En kvalitativ studie om ungdomars inställning till narkotikaanvändning i en kommun

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Liza Sahlin; [2018]
  Nyckelord :adolescent; attitude; drug use; qualitative method.; ungdomar; inställning; narkotikaanvändning; kvalitativ metod.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett narkotikafritt Sverige har under lång tid varit målet för den svenska folkhälsopolitiken. Att använda narkotika är, förutom skadorna för individen, även kostsamt och ett problem för samhället. Anledningarna till varför en individ använder narkotika är ett komplext samband mellan samhälleliga och individuella faktorer. LÄS MER

 2. 2. Beskrivning av ungdomars levnadsvanor på en skola i södra Sverige - en enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysioterapi

  Författare :Malin Malmqvist; Julia Sundström; [2016]
  Nyckelord :Levnadsvanor; stillasittande; fysisk aktivitet; tobak; alkohol; narkotika; ungdomar; barn; stress; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bruk av tobak, narkotika och alkohol förekommer bland ungdomar i åldrarna 12-18 år, vilka samtliga har påvisats har en negativ effekt på hälsan. Tobaksrökning är starkt kopplat till sjukdomar som KOL, lungcancer, hjärt-och kärlsjukdomar samt diabetes medan bruk av narkotika och alkohol kan ha en fysisk och kognitiv påverkan. LÄS MER

 3. 3. Sprututbytesprogram i Sverige : ur sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Linnea Stålhammar; Charlotte Särndal; [2014]
  Nyckelord :Sprututbytesprogram; Injektionsmissbruk; Sjuksköterska; Upplevelser;

  Sammanfattning : BakgrundNarkotikamissbruk är den vanligaste dödsorsaken bland ungdomar i Europa och i Sverige beräknas över 500 människor varje år dö till följd av narkotikarelaterade orsaker. Definitionen av ett tungt narkotikamissbruk är att en person, en eller flera gånger, injicerat narkotika under en 12-månadersperiod eller missbrukat narkotiska preparat dagligen under de senaste fyra veckorna. LÄS MER

 4. 4. Ungdomars drogvanor och attityder till narkotika och missbruk

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Sandra Lindberg; [2012]
  Nyckelord :missbruk; droger; ungdomar; attityder;

  Sammanfattning : Denna C-uppsats är inspirerad av en kvantitativ ansats om åländska ungdomars attityd till narkotika och missbruk samt lite om deras illegala drogvanor, alltså inte tobaks- och alkoholvanor. Syftet är att belysa hur högstadieungdomar på Åland resonerar kring olika frågor om narkotika och missbruk samt lite om hur deras illegala drogvanor ser ut idag. LÄS MER

 5. 5. C-uppsats inlagd av Peter andersson : Hur upplevs påtvingad behandling?

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Peter Andersson; [2009]
  Nyckelord :c-uppsats; sociologi;

  Sammanfattning : Abstract: Denna uppsats söker upplevelsen av påtvingad behandling. Den är gjord på ett behandlingshem i Mellansverige som bedriver behandling efter § 12 LVU med särskilda befogenheter i vård av unga. Behandlingshemmet lyder under SIS (Statens institutionsstyrelse). LÄS MER