Sökning: "c-uppsats ekonomistyrning"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden c-uppsats ekonomistyrning.

 1. 1. Anpassning av balanserat styrkort : En fallstudie av serviceavdelningen på Region Kronoberg

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Andres Gonzalez Castro; Safet Kopic; Fredrik Johansson; [2018]
  Nyckelord :Balanced scorecard; financial control management accounting; New public management; public sector; adaptation; Balanserade styrkort; Ekonomistyrning; New public management; Offentlig sektor; Anpassning;

  Sammanfattning : Titel: Anpassning av balanserat styrkort - en fallstudie av serviceavdelningen på Region Kronoberg Nivå: C-uppsats i ämnet Företagsekonomi Författare: Andres Gonzalez Castro, Fredrik Johansson & Safet Kopic Handledare: Yuliya Ponomareva Datum: 2018-04-29 Nyckelord: Balanserat styrkort, Ekonomistyrning, New public management, Offentlig sektor, Anpassning Bakgrund: Begreppet “new public management” uppkom under 1980-talet som en konsekvens av att den offentliga sektorn tyngdes av höga kostnader och bristande kostnadskontroll. New public management syftar till att effektivisera den offentliga sektorn genom att hämta inspiration från den privata sektorn. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsredovisning : Implementeringsproblematik kring GRI G4

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Annelie Backlund; Urban Molander; [2016]
  Nyckelord :Sustainability; Implementation; GRI; CSR; Construction;

  Sammanfattning : Titel: Hållbarhetsredovisning-Implementeringsproblematik kring GRI G4 Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Annelie Backlund och Urban Molander Examinator: Tom Karlsson Handledare: Ola Nilsson Instutition: Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet Kurs: Examensarbete i företagsekonomi 15hp Syfte: Studiens syfte är att uppnå en fördjupad förståelse kring problematiken rörande implementeringsprocessen vid implementering av hållbarhetsredovisning enligt GRI:s G4 riktlinjer. Metod: För studien valdes en deduktiv ansats av kvalitativ karaktär. LÄS MER

 3. 3. Erfarenheter av budgetlös styrning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Hannan Yassin; Jessica Björklund; [2015]
  Nyckelord :Budget; budgetering; budgetlös styrning; ekonomistyrning.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Erfarenheter av budgetlös styrning Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Hannan Yassin och Jessica Björklund Handledare: Tomas Källquist och Stig Sörling Datum: 2015 - Juni Syfte: Enligt tidigare forskning är det mer än 30 år sedan debatten kring budgetlös styrning började. En del företag valde då att överge budgeten vilket har lett till erfarenheter av den budgetlösa styrningen i praktiken. LÄS MER

 4. 4. Konvergensen av externredovisningens och ekonomistyrningens tidsperioder – med fokus på budget

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Jessica Gustafsson; Gustav Sandkvist; [2014]
  Nyckelord :Financial accounting; external accounting; management accounting; budgeting; convergence; time period; Externredovisning; extern rapportering; ekonomistyrning; budgetering; konvergens; tidsperiod;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING   Titel: Konvergensen av externredovisningens och ekonomistyrningens tidsperioder – med fokus på budget.   Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi.   Författare: Jessica Gustafsson och Gustav Sandkvist.   Handledare: Stig Sörling och Tomas Källquist. LÄS MER

 5. 5. I vilken utsträckning används ekonomistyrning? : en studie av fyra företag.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

  Författare :Fanny Wiklander; Emma Roos; [2009]
  Nyckelord :Economical tools; internal accountning; budgeting; cost estimations; key ratios; Ekonomistyrning; intern redovining; budgetering; kalkylering; nyckeltal;

  Sammanfattning :   ABSTRACT      Titel: I vilken utsträckning används ekonomistyrning i praktiken?  - En studie av fyra företag   Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi (15 hp)   Författare: Emma Roos och Fanny Wiklander   Handledare: Mats Ryding   Datum: 2009-05   Syfte: Syftet med denna uppsats är att få en inblick i hur verkliga företag arbetar med ekonomisk styrning mot bakgrund av vår teoristudie och det vi lärt oss i vår utbildning. Vi har intervjuat fyra företag inom olika branscher för att ta reda på i vilken utsträckning de använder sig av ekonomisk redovisning. LÄS MER