Sökning: "c-uppsats företagsekonomi redovisning"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden c-uppsats företagsekonomi redovisning.

 1. 1. Integrerad rapportering i Europa : En kvantitativ studie av förklarande faktorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Anton Haeger; Felix Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Integrerad rapportering; IIRC; storlek; sektor; tid;

  Sammanfattning : Titel: Integrerad rapportering i Europa – En kvantitativ studie av förklarande faktorer Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi med inriktning redovisning. Författare: Anton Haeger & Felix Jonsson Handledare: Fredrik Hartwig Datum: 2018 - mars Syfte: Syftet med studien är att undersöka huruvida användningen av integrerad rapportering ökat till följd av publikationen av The International <IR> Framework och om detta har något samband med bransch, sektor och storlek. LÄS MER

 2. 2. Efterlevnaden av upplysningskraven i IFRS 13 vid värdering till verkligt värde : En studie om efterlevnaden av IFRS 13 bland börsnoterade fastighetsbolag i Sverige, Tyskland och Storbritannien

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Fredrik Hallin Johansson; Sebastian Warren; [2017]
  Nyckelord :Key words: IFRS 13; compliance; disclosure; financial reports; fair value; investment property; IFRS 13; efterlevnad; upplysningskrav; finansiella rapporter; verkligt värde; förvaltningsfastigheter;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Titel: Efterlevnaden av upplysningskraven i IFRS 13 vid värdering till verkligt värde - En studie om efterlevnaden av IFRS 13 bland börsnoterade fastighetsbolag i Sverige, Tyskland och Storbritannien    Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi   Författare: Fredrik Hallin Johansson & Sebastian Warren   Handledare: Fredrik Hartwig   Datum: 2017 – juni   Syfte: Företag som brister i den finansiella rapporteringen lever inte upp till IFRS krav på transparens, kompabilitet och en enhetlig redovisning i Europa. Relevant information riskerar därmed att undanhållas från investerare, analytiker och övriga intressenter på kapitalmarknaden. LÄS MER

 3. 3. Redovisningens värderelevans : i nordiska fastighetsföretag under åren 2004 - 2010

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Alexander Lindberg; Nyberg Per; [2015]
  Nyckelord :IAS40; IFRS; förvaltningsfastigheter; verkligt värde; finanskris; korrelation; värderelevans; redovisning; externvärderare och fastigheter;

  Sammanfattning : Sammanfattning Nivå: C-uppsats i företagsekonomiDatum: 2015, februariFörfattare: Alexander Lindberg och Per NybergHandledare: Arne FagerströmExaminator: Stig SörlingTitel: Redovisningens värderelevans i nordiska fastighetsföretag under åren 2004-2010Syfte: Syftet med uppsatsen är att ta reda på och förklara vilken inverkan införandet av IAS-40 och finanskrisens utbrott hade på förhållandet mellan börsvärdet och eget kapital för att därigenom få svar på hur värderelevant den nya redovisningen är. Studien ämnar förklara vilka effekter som kan uppstå till följd av införandet av IAS-40 och finanskrisen 2008. LÄS MER

 4. 4. Fastighetsbolag och deras kassaflöden

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Alexander Smith; Johan Magnusson; [2015]
  Nyckelord :: IFRS; fastigheter; förvaltning; förvaltningsfastigheter; redovisning; externredovisning; kassaflöden; fritt kassaflöde;

  Sammanfattning : Nivå: C-uppsats inom företagsekonomi Datum: Juni, 2015 Författare: Johan Magnusson och Alexander Smith Handledare: Hans Lindkvist Titel: Fastighetsbolag och deras kassaflöden. Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka om vi kan utläsa de fria kassaflödena hos fastighetsbolagen samt försöka skapa en bild över hur fastighetsbolagens årsredovisningar skiljer sig åt rörande benämningen och redovisningen av kostnader. LÄS MER

 5. 5. Sveriges universitets- och högskoleförbunds-modellen : Har införandet av SUHF-modellen ökat förtroendet för lärosätenas redovisning av indirekta kostnader hos forskningsfinansiärerna?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Ann-Sofie Magnusson; [2013]
  Nyckelord :SUHF model; full costs recovery; indirect costs; trust; commitment; communication; cooperation; SUHF-modell; full kostnadstäckning; indirekta kostnader; förtroende; engagemang; kommunikation; samarbete;

  Sammanfattning : AbstraktTitel: SUHF-modellen Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomiFörfattare: Ann-Sofie MagnussonHandledare: Jan SvanbergDatum: 2013 – juniSyfte: Syftet med studien är att utforska hur SUHF-modellen är uppbyggd och om övergången till SUHF-modellen har lett till att forskningsfinansiärernas förtroende för lärosätenas redovisning av indirekta kostnader har förbättrats.Metod: I studien har en hermeneutisk kvalitativ metod med förstående epistemologi använts. LÄS MER