Sökning: "c-uppsats fokusgrupper"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden c-uppsats fokusgrupper.

 1. 1. ”Ska vi ha sex?” : En kvalitativ studie om mottagandet av Brottsoffermyndighetens kampanj “Av fri vilja”

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emma Nilsson; Amanda Forsberg; [2019]
  Nyckelord :Gender differences; persuasion; sticky message; attitude change; parasocial relationship theory; Könsskillnader; övertygelse; sticky message; attitydförändring; parasociala relationsteorin;

  Sammanfattning : Titel: “Ska vi ha sex?” - En kvalitativ studie om mottagandet av Brottsoffermyndighetens kampanj “Av fri vilja”     Författare: Emma Nilsson & Amanda Forsberg   Kurs, termin och år: Examensarbete C-uppsats MK094G, VT19   Antal ord i uppsatsen: 14 241   Problemformulering och syfte: I juli 2018 ändrades sexualbrottslagsstiftningen i Sverige och arbetet med att implementera den så kallade “samtyckeslagen” påbörjades. Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag att implementera lagändringen och gör detta i form av kampanjen “Av fri vilja”. LÄS MER

 2. 2. "Man får vara påhittig också" : En studie om hur förskollärare samtalar om barn och barnsyn

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning

  Författare :Julie Malm; [2017]
  Nyckelord :Barnsyn; förhållningssätt; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare samtalar om barn och barnsyn. Frågeställningarna var: Hur beskriver förskollärarna begreppet barnsyn? På vilket sätt beskriver förskollärarna sin betydelse för hur barnen utvecklas på förskolan? I författarens c-uppsats framkom beteenden från förskollärare som väckte frågor kring om förskollärare är medvetna om sin barnsyn och barnsynens påverkan på arbetet i förskolan. LÄS MER

 3. 3. En ytlig nödvändig glättighet : En kvalitativ studie av hur medieanvändare i åldrarna 40-69 ser på sitt användande av sociala medier med särskild tonvikt på Facebook.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Fanny Lindholm; Elin Holm; [2015]
  Nyckelord :Facebook; sociala medier; kommunikation; äldre personer;

  Sammanfattning : AbstractTitel: En ytlig nödvändig glättighet – En kvalitativ studie av hur medieanvändare i åldrarna 40-69 ser på sitt användande av sociala medier med särskild tonvikt på Facebook.Nivå: C-uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap, 15 högskolepoängFörfattare: Fanny Lindholm och Elin HolmHandledare: Gabor BoraExaminator: Anna EdinSyfte: Syftet med den här uppsatsen var att undersöka hur medieanvändare i åldrarna 40-69 år ser på sitt användande av sociala medier med särskild tonvikt på Facebook, samt hur de ser på sin omgivnings användande av sociala medier. LÄS MER

 4. 4. "Har man inte Facebook, så finns man inte" : En kvalitativ jämförande fokusgruppanalys av deltagarnas användning och motivation till sociala medier

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elin Eriksson; Johanna Gyllvik; [2013]
  Nyckelord :Sociala medier; behov; användning; motivation; beroende; stress;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna c-uppsats handlar om människors användning av sociala medier. Vår studie utgår ifrån metoden fokusgrupper. Vi har gjort intervjuer med fyra olika grupper. Två grupper med yngre deltagare i 20-årsåldern och två grupper med äldre deltagare i 50-årsåldern. LÄS MER

 5. 5. ”HEROIN KÄNNS ÄNDÅ LITE MISÄR” En fokusgruppsstudie om unga studenters attityder kring droger och missbruk utifrån ett genusperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna Mikaelsson; Maria Åsman; [2012-02-12]
  Nyckelord :missbruk; droger; genus; studenter och attityder;

  Sammanfattning : Denna C-uppsats är en kvalitativ studie om unga studenters attityder till droger och missbruk. Syftet är att belysa hur unga studenter resonerar kring olika frågor om droger och missbruk, samt se till hur genus påverkar ens attityder. LÄS MER