Sökning: "cadastral surveyor"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden cadastral surveyor.

 1. 1. Omprövning av anläggningsbeslut enligt 35§ anläggningslagen : En undersökning av beslut i tre olika län

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Nathalie Isaksson; [2022]
  Nyckelord :Joint Facilities Act; Facility Orders; Reconsideration; Joint Facility; Anläggningslagen; anläggningsbeslut; omprövning; gemensamhetsanläggning;

  Sammanfattning : Studien undersöker om det finns skillnader i bedömningen av omprövningsvillkoren i 35§ anläggningslagen beroende på var i landet som prövningen görs. Anläggningslagen innehåller bestämmelser om gemensamhetsanläggningar och enskilda vägar och när en anläggning bildas tas ett anläggningsbeslut. LÄS MER

 2. 2. Avregistrering av gemensamhetsanläggningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Lukas Ruderstam; [2021]
  Nyckelord :gemensamhetsanläggning; anläggningslagen; registrering; avregistrering; utförandetid; upphörande; anläggningsbeslut; enskild väg; förfallande; fastighetsrätt; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : When a joint facility is not constructed on time or the payment for the compulsory purchase is absent the joint facility can be de-registered. This topic has not been studied before and the aim of this study is to evaluate how common de-registrations are and to understand what we can learn from practical cases. LÄS MER

 3. 3. Förrättningsavgifter för anläggningsförrättningar som avser enskilda vägar - Variationer och orsaker med sikte mot en enhetligare prissättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Stefan Crnoglavac; [2021]
  Nyckelord :Anläggningsförrättning; enskild väg; förrättningsavgift; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Property formation operation is facing increased digitalization, as a part of integration of digitalization in built-environment practices. In the light of this, the National Land Survey of Sweden’s property formation division is doing an overhaul of their current revenue model. LÄS MER

 4. 4. Markförvärv tidigt i en exploateringsprocess - En analys av möjligheterna i FBL, JFL och PBL

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Erik Liljenberg; [2021]
  Nyckelord :Nyckelord: Fastighetsbildning; exploatör; exploateringsfastighet; jordförvärvslagen; jordförvärvstillstånd; planbesksed; plan- och bygglagen; markexploatering; markförvärv; tillståndsmyndighet; vilandeförklaring Keywords: Dormancy declaration; developer; development property; land acquisition; the Land Acquisition Act; land acquisition permit; land exploitation; licensing authority; plan message; Planning and building act; Property formation; property development; Technology and Engineering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med detta arbete är att utreda kopplingarna mellan fastighetsbildningslagen, plan- och bygglagen och jordförvärvslagen. Detta med inriktning på juridiska personers möjlighet att få bundenhet till mark i ett tidigt skede i en markexploateringsprocess. LÄS MER

 5. 5. Stigande havsnivåer - vilken hänsyn tas till översvämningsrisken vid fastighetsbildning och plan- och byggärenden?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Alice Petersson; Frida Joelsson; [2021]
  Nyckelord :Stigande havsnivå; översvämning; fastighetsbildning; detaljplan; bygglov; förhandsbesked; kommun; lantmäterimyndighet; länsstyrelse; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Havsnivån stiger till följd av den globala uppvärmningen. Fastigheter kommer att drabbas av översvämningar och stora fastighetsvärden kommer att påverkas. Länsförsäkringar beslutade 2018 att sluta försäkra nybyggnation av bostäder inom områden som löper risk för översvämning där länsstyrelsen har avrått från byggnation. LÄS MER