Sökning: "calibration"

Visar resultat 1 - 5 av 693 uppsatser innehållade ordet calibration.

 1. 1. Moisture calibration of an R.F based inline moisture sensor : An inline moisture sensor based on radio wave attenuation, Microtec M3 Scan, was calibrated to maximise correlation between real water content in wood and received signal

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Träteknik

  Författare :Antonios Antoniadis; [2020]
  Nyckelord :Moisture; Sensor; Radio-waves; Inline; Non-contact; Calibration; Accuracy;

  Sammanfattning : Sensors based on radio waves are used for inline moisture determination in the sawn wood industry. Placed at the final sorting line such a device can be invaluable, giving the operators real time information on the moisture content of the boards passing through. LÄS MER

 2. 2. Ashish Vivekar (2020) Evaluation of methodology for estimating crop yield from multispectral UAV images : a case study at Lönnstorp, Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Ashish Vivekar; [2020]
  Nyckelord :Physical Geography and Ecosystem analysis; Multispectral Sensor; Radiometric Correction; Reflection calibration; Phenology; GEM; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Adaptation of modern Unmanned Aerial Vehicle (UAV) and multispectral sensor technology in agriculture can enhance the capacity to accurately monitor crops. But these technologies come with its own set of challenges. LÄS MER

 3. 3. Kan social önskvärdhet förklara förhållandet mellan självskattningar av personlighet och beteenderapport?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Malin Karlsson; Johan Schölin; [2020]
  Nyckelord :Personlighet; Personality; personlighetstest; personality test; kalibrering; calibration; social önskvärdhet; social desirability; självskattning; self reporting; erfarenhetsinsamling; experience sampling; diskrepans; discrepancy; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka en eventuell diskrepans i självskattningar rörande personlighet och beteende och social önskvärdhets förklaring på diskrepansens förekomst. Tidigare forskning på ämnet tenderar att fokusera på kamratskattningar för att sedan jämföra dessa med individens egen skattning för således komma till en konklusion om individens faktiska personlighet. LÄS MER

 4. 4. Study of the in-flight calibration of theSVOM/ECLAIRs instrument

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Jakob Östberg; [2020]
  Nyckelord :Telescope; calibration; gamma-ray; burst; ECLAIRs; SVOM; IRAP;

  Sammanfattning : The Space based multi-band Variable astronomical Object Monitor (SVOM) is a x- andgamma-ray telescope with the primary objective of observing gamma-ray bursts. Themission is a cooperation between the French and Chinese space agencies and will be launchedin 2021. LÄS MER

 5. 5. SAIDI-påverkan på grund av oselektiva felbortkopplingar : en analys baserad på Vattenfall Eldistribution AB:s nät

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Sara Skärström; Daniel Thorén; [2020]
  Nyckelord :SAIDI; electrical distribution companies; power interruptions; power quality; protection relays; Oselektiva felbortkopplingar; elnätsbolag; SAIDI; elkvalitet; reläskydd;

  Sammanfattning : Energimarknadsinspektionen ställer krav på elnätsbolagen vad gäller elkvalitet. Varje år ska såväl aviserade som oaviserade avbrott rapporteras. LÄS MER