Sökning: "can su"

Visar resultat 1 - 5 av 1703 uppsatser innehållade orden can su.

 1. 1. Topological Band Theory, An Overview

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för fysik

  Författare :Jens Roderus; [2021-06-14]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Topological insulators, superconductors and semi-metals are states of ma er with unique features such as quantized macroscopic observables and robust, gapless edge states. ese states can not be explainedby standard quantum mechanics, but require also the framework of topology to be properly characterized. LÄS MER

 2. 2. Así se dice - Så säger man : En studie om uttal och prosodi i digitala läromedel för spanskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Linn Hällgren; [2021]
  Nyckelord :IKT-användande i språkundervisning; Blooms reviderade taxonomi;

  Sammanfattning : El presente trabajo tiene por objetivo investigar cómo se practica la pronunciación y la prosodia en las tareas orales de tres libros digitales de español como lengua extranjera (ELE). Para poder investigar eso se pregunta lo siguiente: ¿Cómo están formados los libros digitales de ELE? ¿Qué conocimientos y habilidades pueden adquirir los alumnos suecos a través de las tareas orales de los libros digitales? Se propone que la prosodia es un elemento fundamental en la adquisición de una lengua extranjera. LÄS MER

 3. 3. Från Potebnja till Barthes - den tidiga formalismens materialisering : Återproblematiseringar av Viktor Šklovskijs metodimmanenta princip

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

  Författare :Margareta Nydahl; [2021]
  Nyckelord :Viktor Šklovskij; Aleksandr Potebnja; early formalism; cubo-futurism; symbolism; estrangement; sujet; antisubstantialism; reductionism; problematizations; post-modernism; structuralism; energeia; Viktor Šklovskij; Aleksandr Potebnja; tidig formalism; kubofuturism; symbolism; främmandegöring; sujett; antisubstantialism; reduktionism; problematiseringar; postmodernism; strukturalism; energeia;

  Sammanfattning : In the course of this thesis, decisive problematizations, in the Foucauldian sense, around Viktor Šklovskij’s early Russian Formalism shall be the object of re-problematizations. More precisely, a careful look will be taken at re-problematizations around theoretical aspects regarding Šklovskij’s paradigmatic reductionist model, primarily as it is introduced in his article Art as device (1917), described most notably by Aage Hansen-Löve and Wolf Schmid in Der Russische Formalismus (1978) and Slavische Erzähltheorie (2010), Elemente der Narratologie (2014) as well as Grundthemen der Literaturwissenschaft: Erzählen (2018) respectively. LÄS MER

 4. 4. De oberoende förlagens kamp mot giganterna : En kvalitativ intervjustudie om hur vertikal integration påverkar tolv oberoende förlagsexponering och konkurrensstrategier

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK); Stockholms universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

  Författare :Josephine Jubb; Elina Gleisner; [2021]
  Nyckelord :Vertical integration; Pierre Bourdieu s field theory; competition; media group; book market; audiobook applications.; Vertikal integration; Pierre Bourdieus fältteori; konkurrens; mediekoncern; bokmarknad; ljudboksappar.;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker hur tolv oberoende förlag upplever att det är att verka i enägarkoncentrerad bokbransch där de konkurrerar mot vertikalt integrerade mediekoncerner.Studiens fokus ligger på hur respondenterna upplever att den vertikala integrationen påverkarderas möjligheter till exponering på olika typer av plattformar, samt på hur detta formar deoberoende förlagens strategier för konkurrens. LÄS MER

 5. 5. Om rätten till domstolsprövning : Överklagandeförbuds förenlighet med Europakonventionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Amanda Carlsson-Frost; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The possibility of judicial proceedings of administrative decisions are considered to be an important guarantee of legal certainty for individuals. Judicial proceedings are considered so important that the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms has provided for a right to judicial proceedings for civil rights and for criminal charges. LÄS MER