Sökning: "cancer kurator"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden cancer kurator.

 1. 1. Unga vuxnas erfarenheter av att leva med cancer.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :John Söderblom; Johan Moon-On; [2019]
  Nyckelord :Cancer; Health; Experiences; Young adults; Cancer; Hälsa; Erfarenheter; Unga vuxna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer drabbar människor i alla delar av livet, frekvensen ökar bland äldre men även barn och unga drabbas. Unga vuxna är en definition på individer i åldrarna 18-30 år. Detta åldersspann kantas ofta av stora förändringar hos individen. LÄS MER

 2. 2. Kuratorns utmaning i evidensbaserad praktik - En studie om kuratorns arbete med barn som anhöriga inom cancervården

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Nina Glebe; [2018-07-16]
  Nyckelord :Cancer; förälder; barn; kurator; coping;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka hur kuratorer agerar när det finns barn som anhöriga till föräldrar med cancer. Datainsamling skedde via storydialogmetoden i en workshop. Arbetet lades upp på följande sätt. Ett bakgrundsavsnitt som beskrev kuratorns uppdrag inom hälso- och sjukvården. LÄS MER

 3. 3. Förekomst av posttraumatisk stress och behov av känslomässigt stöd hos föräldrar till barn med hjärntumör

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lindah Jensen Erlandsson; Caroline Rådahl; [2010]
  Nyckelord :posttraumatic stress; pediatric cancer; emotional support; parents; posttraumatisk stress; pediatrisk cancer; känslomässigt stöd; föräldrar;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGSyfte: Att beskriva förekomst av posttraumatisk stress och behov av känslomässigt stöd bland föräldrar till barn med hjärntumör vid två månader efter barnets diagnos (T2) respektive 12 månader efter avslutad cytostatika-/strålbehandling eller 18 månader efter operation av barn som inte fått cytostatika-/strålbehandling (T6). Syftet var också att jämföra behovet av känslomässigt stöd bland föräldrar med möjlig PTSD och hos de föräldrar som inte visar symtom på möjlig PTSD vid T2 respektive T6. LÄS MER

 4. 4. Livssituation, identitet och copingstrategier vid prostatacancer : en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Sonia Zayas de Aguilar; [2005]
  Nyckelord :Prostate cancer; Experience; Prostatacancer; Män; Familj; Social; Arbete; Upplevelser; Kris; Coping; Identitet;

  Sammanfattning : Prostatacancer är den vanligaste tumörsjukdomen bland män som innebär en process där tankar och känslor har sin påverkan. Uppsatsens huvudsyfte har varit att ta reda på hur män som får sin prostatacancer diagnos upplever sin livssituation. LÄS MER