Sökning: "cannabis"

Visar resultat 1 - 5 av 182 uppsatser innehållade ordet cannabis.

 1. 1. “Många beskriver att man blir sedd som pundaren” : En kvalitativ studie om hur ungdomars droganvändning tar sig i uttryck utifrån ett praktikerperspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Vilma Kilpala; Kristiina Sand; [2022]
  Nyckelord :adolescents; drug use; attitudes; prevention; treatment; social work.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att, utifrån ett praktikerperspektiv, undersöka droganvändning blandungdomar i åldersintervallet 13–19 år i Västerbottens län. Studien undersöker vilka drogersom är populära bland ungdomar ur ett praktikerperspektiv, ungdomars inställning till drogeroch droganvändning samt hur den visar sig enligt praktiker, hur praktiker resonerar meduppdrag att arbeta drogförebyggande mot ungdomar och droganvändning samt vilka insatserungdomar som använder droger erbjuds. LÄS MER

 2. 2. De två omfattande narkotikamarknaderna : - Hur förhåller sig cannabissmugglingen och cannabisanvändningen till varandra?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för kriminologi (KR)

  Författare :Alma Grgic; Louise Chan; Manar Badran; [2022]
  Nyckelord :Usage; Seizure; Cannabis; Demand; Drugs; Smuggling; Användning; Beslag; Cannabis; Efterfrågan; Narkotika; Smuggling;

  Sammanfattning : Den svenska narkotikamarknaden är mer omfattande än vad som tidigare bedömts. Majoriteten av cannabisen som konsumeras i Sverige är insmugglad och är den substans som brukas mest globalt. Trots Covid-19 pandemin med tillhörande restriktioner, har både användningen och smugglingen varit fortsatt hög. LÄS MER

 3. 3. Avkriminalisering av cannabis - En komparativ studie mellan universitets- och polisstudenters attityder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Julia Johansson; Gabriella Hahnsjö; [2022]
  Nyckelord :attityder; avkriminalisering; cannabis; polisstudenter; universitetsstudenter.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Cannabis is a well-debated topic in contemporary society where globally, several countries have legalized or decriminalized cannabis use in recent years. Yet Sweden remains a country that distances itself from such decriminalization policies and has long enforced a prohibitionist approach to drugs and drug use. LÄS MER

 4. 4. Attitydskillnader och cannabis : En kvantitativ studie om ålders- och generationsskillnaders påverkan på attityd till cannabis

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Victor Ekblom; [2022]
  Nyckelord :Cannabis; Ålder; Generation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Allelopatisk förmåga hos Cannabis sativa L. (Hampa) och dess potential som biologisk bekämpning av ogräs

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Rasmus Lundell; [2022]
  Nyckelord :Cannabis sativa; allelopati; biologisk kontroll; fytoremediering; ogräs; sekundärmetaboliter;

  Sammanfattning : Sedan människan började kultivera växter har ogräsbekämpning varit en viktig del av odlingen. Under det senaste halvseklet har användningen av kemiska bekämpningsmedel blivit allt vanligare men i takt med att vi sett risker har lagstiftarna tvingats reglera användningen samtidigt som odlare söker alternativ. LÄS MER