Sökning: "capital and liminality."

Hittade 1 uppsats innehållade orden capital and liminality..

  1. 1. “Tillsammans för tillhörighet”: En fallstudie i en ideell förening för migrerade mödrar i Rosengård

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

    Författare :Filippa Kugelberg; [2023]
    Nyckelord :Migration; motherhood; everyday life; belonging; capital and liminality.; Cultural Sciences;

    Sammanfattning : “Together for belonging” : A case study in a not-for-profit group for immigrant mothers in Rosengård This essay examines how immigrant women in Malmö (Rosengård), use a not-for-profit group to find ways to navigate their everyday lives. The aim of the study is to get a deeper understanding of the functioning of the group. LÄS MER