Sökning: "carbon emissions"

Visar resultat 1 - 5 av 2212 uppsatser innehållade orden carbon emissions.

 1. 1. Koldioxidredovisning inom Byggsektorn: En analys av hur företag inom byggsektorn redovisar koldioxidutsläpp med fokus på impression management och jämförbarhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Charlotta Linger; Alexander Sager; [2024-02-20]
  Nyckelord :Koldioxidutsläpp; Utsläppsmål; CO2-utsläpp; Klimatpåverkan; Scope Hållbarhetsrapportering; impression management; GHG-Protocol; Greenhouse Gas protocol;

  Sammanfattning : Bakgrund & Problematisering: Klimatpåverkan är idag ett aktuellt ämne i samhället och därmed ökar efterfrågan på att företag skall rapportera sina koldioxidutsläpp. Tyvärr finns det brister i de aktuella ramverken för redovisningen vilket har resulterat i ökad möjlighet till användning av olika impression management-strategier för att förbättra hållbarhetsredovisningens utseende i förhållande till det faktiska resultatet. LÄS MER

 2. 2. Analys av klimatpåverkan från ventilationssystem vad avser utformning och systemval i kontorsbyggnad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära

  Författare :Ada Kajtaz; Sarah Abuayyash; [2024]
  Nyckelord :Climate analysis; ventilation system; carbon emissions; sustainability; environmental impact; material optimization.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Byggsektorn står för en väsentlig del av Sveriges växthusgasutsläpp, motsvarande 21% enligt Boverket. För att nå Sveriges klimatmål med minst 85% minskning av nettoutsläppen till 2045 krävs hållbara byggnader och installationsdesign, särskilt inom ventilation och komfortkyla. LÄS MER

 3. 3. Natura 2000-områdens roll i omprövningen av vattenkraftens miljötillstånd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Frida Larsson; [2024]
  Nyckelord :Vattenkraft; Natura 2000; miljötillstånd; miljöåtgärder; nationell plan; elproduktion; reglerförmåga; GIS-analys; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Vattenkraften utgör ungefär 45 % av Sveriges elproduktion och har varit en stabil energikälla med lågt koldioxidutsläpp under lång tid. Med ett allt större inslag av intermittenta energislag i elsystemet, fyller vattenkraften också en viktig funktion med sin reglerförmåga för balansering. LÄS MER

 4. 4. Application of Fourier Transforms to time-resolved ambient pressure spectroscopy operando studies of CO oxidation over Pt(111)

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Synkrotronljusfysik

  Författare :Grigore-Leon Ratiu; [2024]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The study of heterogeneous catalysis has important implications in increasing the efficiency of industrial processes and in reducing the emissions of greenhouse gases from sources such as automobiles. A reaction with high industrial relevance is the oxidation of CO on noble metal catalysts. LÄS MER

 5. 5. Gas Chromatographic Method Development for Analysis of Samples from a Carbon Capture Pilot Plant

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :David Wedin; [2024]
  Nyckelord :Carbon Capture and Storage; CCS; AMP DMSO; Gas Chromatography; amine absorption; analysis method development; Chemical Engineering; Chemistry;

  Sammanfattning : In response to the escalating threat of climate change, carbon capture and storage have gained increasing attention as an important component in mitigating the global carbon dioxide emissions. Substantial research efforts have focused on enhancing the energy efficiency and availability of these technologies. LÄS MER