Sökning: "care of young people special provision act"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden care of young people special provision act.

 1. 1. Barns rätt till skydd och barns rätt till delaktighet - (o)förenliga rättigheter? En kvalitativ intervjustudie om socialsekreterares beskrivningar av att arbeta med barn och ungas delaktighet vid LVU-ärenden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Rebecca Sylten; [2022-02-08]
  Nyckelord :children’s participation; ; article 12 of the convention on the Rights of the child; compulsory care; care of young people special provision act; child perspective; children’s perspective; social worker perspective;

  Sammanfattning : Several investigations and reports show that Swedish social services do not sufficiently provide children’s and young people’s right to participation in cases of care of young people (special provision) act. The aim of this study was to explore how, if at all, social workers working with children and young people in Western Sweden describe themselves working with children’s participations in cases of care of young people (special provision) act. LÄS MER

 2. 2. Att söka upp sin förövare - En diskursanalys av den rättsliga konstruktionen av det sexuellt självskadande subjektet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ulrika Sanded; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; sexuellt självskadebeteende; sex as self-injury; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sex as self-injury could be described as a pattern of seeking destructive sexual connections in order to harm oneself mentally and/or physically. In Sweden, this behaviour is relatively unexplored, especially within the legal system. LÄS MER

 3. 3. Barn och unga i 3 § LVU-domar : Att dömas till att skyddas från sig själv

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Kalle Ingerstad; Nicholas Oja; [2018]
  Nyckelord :3 § LVU; Compulsory care; Child welfare; Protection needs; Problem behavior; Social constructions; Social constructivism; 3 § LVU; Tvångsvård; Barnavård; Skyddsbehov; Problembeteende; Sociala konstruktioner; Socialkonstruktivism.;

  Sammanfattning : Svensk barnavård och tvångsvård av barn och unga har diskuterats och problematiserats av flertalet forskare och har även varit lagstadgat sedan början av 1900-talet. Lagen och hur samhället ser på problembeteende och skyddsbehov har sedan dess förändrats. LÄS MER