Sökning: "care-philosophy"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet care-philosophy.

 1. 1. Att vårda palliativt : Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med cancer i livets slutskede

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Josefin Larsson Pott; Alexandra Tordsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Patients in end of life that receive palliative care, experience a better quality of life compared to those who does not receive it. The palliative care philosophy aims to alleviate suffering. The nurses have a responsibility to provide a good care and to be a good support for the patients and their relatives. LÄS MER

 2. 2. Vårdmiljöns påverkan på personer med demenssjukdom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Maria Grahn; Sabina Omerbasic; [2018]
  Nyckelord :Dementia; care home; health facility environment; person centered care; quality of life.; Demens; livskvalitet; personcentrerad vård; vårdboende; vårdmiljö.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdom drabbar ofta äldre personer och innebär förlust av kognitiva förmågor och orsakar stort vårdbehov. En åldrande befolkning leder till ökat behov av vårdboenden. Vården skall vara personcentrerad och såväl fysisk som psykosocial vårdmiljö är viktiga delar som kan påverka personens välmående och beteenden. LÄS MER

 3. 3. ATT VÅRDA PATIENTER PALLIATIVT: SJUKSKÖTERSKANS UPPLEVELSER

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Maria Nilsson; Lesly Santis; [2017]
  Nyckelord :Berikande; Kunskap; Palliativ vård; sjuksköterskans upplevelse; svårigheter; utbildning; Difficulties; Education; Enriching; Knowledge; Nurse´s experience; Palliative care;

  Sammanfattning : Nilsson, M & Santis, L. Att vårda patienter palliativt: sjuksköterskans upplevelser. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Fakulteten för hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap, 2017. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors användning av symtomskattningsinstrument i palliativ vård

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Margareta Hammarlund; Malin Parsmo; [2017]
  Nyckelord :Symtomskattningsinstrument; Palliativ vård; Sjuksköterska; Enkätstudie;

  Sammanfattning : Symtomlindring är en av den palliativa vårdens hörnstenar. Sjuksköterskan har en central roll i den palliativa vården och kunskapen om symtom och symtomskattning är av största vikt. Det finns forskning som visar att symtomskattning förbättrar patientens symtomlindring. LÄS MER

 5. 5. Vårdlidande : En konsekvens av bristande omvårdnad med exempel från psykiatrisk vård

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Maria Jäger; Arthur Tosati; [2012]
  Nyckelord :Psychiatric care; nursing; nurse; patient; deficiencies.; Psykiatrisk vård; omvårdnad; sjuksköterska; patient; brister.;

  Sammanfattning : Bakgrund:Sjuksköterskors huvudsakliga mål är att respektera patientens integritet och självbestämmande i vården samt att ge omvårdnad så att patienten känner sig trygg. Inom psykiatrisk omvårdnad ska sjuksköterskor dessutom ha fördjupade kunskaper för att främja hälsoresurser hos patienter samt tillgodose patientens omvårdnadsbehov. LÄS MER