Sökning: "career counselor"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden career counselor.

 1. 1. Digital karriärvägledning - Anpassningen av karriärvägledning i ett digitalt samhälle

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mikaela Knutsäter; Emina Adzomerovic; [2020]
  Nyckelord :Career counseling Sweden; Digital career counseling; Distance career counseling; ICT; Web-based career counseling;

  Sammanfattning : The aim of this study was to look at how digital career counseling works in Sweden and if it needs to evolve. The digital and global world we live in today calls for a change in approach, this includes career counseling. Because of Covid-19 more schools and workplaces have had to implement digital solutions. LÄS MER

 2. 2. Ska vägledaren uppmuntra till drömmen eller sätta stopp för den?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Majsa Touhami; Emelie Lamberth; [2020]
  Nyckelord :Career counselor; career guidance; difficult goals; svåruppnåeliga mål; unrealistic goals;

  Sammanfattning : Då vi upplevde att det saknades verktyg för att möta sökande med svåruppnåeliga mål, blev det en självklarhet att syftet med arbetet skulle vara att beskriva hur och vilka metoder studie- och yrkesvägledare arbetar och använder sig av med sökande vars mål är svåruppnåeliga samt hur de uppfattar och definierar svåruppnåeliga mål. Vi användes oss av kvalitativ metod då vi ville få fram informanternas personliga berättelser. LÄS MER

 3. 3. Karriärval i en kollektivistisk kultur: Framträdande påverkansfaktorer i sex turkiska universitetsstudenters karriärval

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Daniel Wicksén; [2020]
  Nyckelord :Påverkansfaktorer; Karriärval; Kultur; Kollektivism; Turkiet; Influence factors; Career choices; Culture; Collectivism; Turkey;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att karriärval påverkas i och av olika kulturer på olika sätt. Samhällen präglas av ett individualistiskt och kollektivistiskt kulturellt tänkande, vilket även det har förmåga att påverka karriärval på olika sätt. LÄS MER

 4. 4. Vägen till sysselsättning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Isabelle Hansson; Tova Andersson; [2019]
  Nyckelord :studie-och yrkesvägledning; genus; nyanländ; sysselsättning; kvinna;

  Sammanfattning : At a European level there is a concern about a threatening skills crisis as unemployment is high. Above all, the unemployment rate is high among newly arrived women. Meanwhile employers have a hard time finding workforce with the right skills and this problem is also found in the Swedish labor market. LÄS MER

 5. 5. Integration - mening och innebörd En kvalitativ studie om hur studie-och yrkesvägledare talar om integration

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Amani Hallberg; [2019]
  Nyckelord :Integration; Newcomers; Establishment Course; Study and Career Counselor; integration; nyanlända; etableringskurs; studie- och yrkesvägledare;

  Sammanfattning : .... LÄS MER