Sökning: "career obstacles"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade orden career obstacles.

 1. 1. Career trajectories of tertiary-educated Italian women of North African descent in the  Emilia-Romagna labour market : An analysis of obstacles and opportunities through a feminist poststructuralist and intersectional lens

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Fatima Soualhi; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. En karriärresa till det nya : Om utrikes födda och deras inre hinder, möjligheter och brytpunkter i karriären

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Nikoletta Terzi; [2022]
  Nyckelord :Career development; foreign-born; turning points; opportunities; obstacles; Karriärutveckling; utrikes födda; brytpunkter; möjligheter; hinder;

  Sammanfattning : Utrikes föddas möjlighet till ett etablerat karriärliv i Sverige är ett återkommande ämne i olika kartläggande rapporter, statistiska analyser och forskningsartiklar. Forskning visar att tidigare kunskaper som individen tillägnat sig i ett annat land kan möjligen erkännas i Sverige om individen investerar i nya former av kapital. LÄS MER

 3. 3. Övergångar för synskadade individer : Hinder eller möjligheter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Eloise Petersen; Laura Bergström; [2022]
  Nyckelord :vision impairment; labour market; student- and career guidance; transition; studie-och yrkesvägledning; synskadad;

  Sammanfattning : Myndigheten för delaktighet har fått i uppdrag av regeringen att se till att funktionshinderspolitiken efterlevs och stöttar kommuner, stat och regioner i arbetet för att delaktiggöra personer med funktionsnedsättningar i samhället. Att stötta och sprida information gäller även för studie- och yrkesvägledare som är verksamma inom skolvärlden. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors förutsättningar i ekonomibranschen : En kvalitativ studie om varför kvinnor är underrepresenterade som chefer i ekonomibranschen inom den privata sektorn

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Konstantinos Kritikos; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Women are underrepresented as managers in the Swedish labor market. The economy branch isone of the most equal branches in the private sector, with 50,8 percent employed women.Though, only 39 percent of the managers are women. LÄS MER

 5. 5. Vart tog kvinnorna vägen? : Hur ledare arbetar med jämställda utvecklingsmöjligheter

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Julia Landberg; Julia Persson; [2022]
  Nyckelord :Jämställdhet; Ledarskap; Genus; Ledarskapsverktyg; Motivering; Feedback; Utökat ansvar; Befordran; Homosocialitet; Kvinnors prestationer.;

  Sammanfattning : Inom privat sektor är kvinnor underrepresenterade på chefspositioner. Män anses enligt normen vara den naturliga ledaren, medan kvinnor möter otaliga hinder för att avancera då de inte når upp till samhällets bild av den ideala chefen. LÄS MER