Sökning: "cariola rosdotter eriksson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden cariola rosdotter eriksson.

  1. 1. Musikundervisningens villkor i en skola för alla

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

    Författare :Cariola Rosdotter Eriksson; [2013]
    Nyckelord :Centralt Innehåll; gruppstorlek; individanpassad undervisning; individuell bedömning; Lgr11;

    Sammanfattning : Syftet för detta examensarbete är att ta reda på om musikundervisningen i grundskolan har förutsättningar för att vara individanpassad efter den enskilde elevens förutsättningar och behov. Forskningsfrågorna är att ta reda på vilka faktorer som kan påverka möjligheterna att bedriva musikundervisning i enlighet med Lgr11, med intervjuade musiklärares uppfattningar. LÄS MER