Sökning: "carl lundqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden carl lundqvist.

 1. 1. Kravinsamling i komplexa relationer inom systemutveckling : En fallstudie om utmaningar med kravinsamling i systemutvecklingsprojekt som utgörs av flera aktörer

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Carl Lundqvist; [2021]
  Nyckelord :Systemutveckling; Affärsförhållanden; Kravinsamling; Leverantörskedjor; Slutanvändare; Kundbehov;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Elevers deltagande i fritidshemsverksamheten : En kvalitativ studie kring fritidshemspersonalens upplevda arbetsätt i relation till att öka elevers deltagande i fritidshemsverksamheten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Carl Friberg; Ted Moberg- Lundqvist; [2021]
  Nyckelord :Elevdeltagande; delaktighet; fritidshem; fritidshemspersonal; lärandeteori; pedagogiska metoder; kvalitativa intervjuer;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att studera på vilka sätt fritidshemspersonal pratar om pedagogiska metoder och vilka verktyg de beskriver att de upplever att de använder för att öka deltagande och delaktighet bland eleverna på fritidshemmet. Som metod för studien valdes kvalitativa semistrukturerade intervjuer som genomfördes med fritidshemspersonal och för analys av det empiriska materialet användes tematisk analys. LÄS MER

 3. 3. Restaurangbranschen under hot av en pandemi - Är ledningen redo? : En kvalitativ studie om Corona krisen i Malmö och dess påverkan på restaurangbranschen och dess ledning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Carl Gustafsson; Nicolas Arriagada; Jonas Lundqvist; [2020]
  Nyckelord :Kris; krishantering; ledning; ledarskap; ledarskap under kris; kommunikation; kriskommunikation;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur ledarskapet inom restauranger i Malmö har använt sig av krishantering före och under Corona krisen. Metod:Semistrukturerade intervjuer har genomförts med sex olika respondenter inom ledningen från olika restauranger i Malmö Kommun. LÄS MER

 4. 4. Föräldrars erfarenheter av att leva med barn som har Down Syndrom : En beskrivande litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Carl-Fredrik Arnell; Camilla Lundqvist; [2020]
  Nyckelord :Down syndrome OR trisomy 21; experiences; parents; Down syndrom ELLER trisomi 21; erfarenheter; föräldrar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Down Syndrom (DS) är den kromosomavvikelsen som är vanligast i Sverige. Kännetecken ses vid födseln. Barn med DS löper stor risk att få somatiska problem. Screening används för att undersöka kromosomavvikelser hos fostret och kan skapa etiska dilemman mellan vårdpersonal och föräldrar. LÄS MER

 5. 5. Vem kommer till tals? En analys av utländska val mellan 1986 och 2013

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Carl-Johan Mölstad; Ingrid Lundqvist; [2014]
  Nyckelord :bevakning; utländska val; rapportering; utlandsbevakning; mediestudier; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen Vem kommer till tals? är skriven av Carl-Johan Mölstad och Ingrid Lundqvist i Medie- och kommunikationsvetenskap, Institutet för kommunikation och medier vid Lunds Universitet. Uppsatsen tar avstamp i medieteorier kring nyheter och journalisters påverkan på samhället och syftar till att studera huruvida det skett en förändring över tid i vilka aktörer som kommer till tals i rapporteringen i utländska val, samt vilka typer av artiklar som används i rapporteringen. LÄS MER