Sökning: "carl-magnus svensson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden carl-magnus svensson.

  1. 1. Homo Politicus vs Homo Civicus : hur utformar olika politiska system beslut om militärt våld och vilka militära effekter får det för den militära operationen?

    Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

    Författare :Carl-Magnus R Svensson; [2009]
    Nyckelord :civil-Military relation; Falklands; Submarine; U137; power concept; decision-making; civil-militär relation; Falklands; ubåtsfrågan; U137 maktrelation; beslutsfattning;

    Sammanfattning : Beslutsfattning om militära våldsmedel varierar med en nations civil-militära mönster. Genom att teoretiskt använda maktbegreppet för att beskriva vilka normativa styrprinciper som formar den civil-militära relationen kan den också beskrivas. Teorin appliceras på Falklandskonflikten och Ubåtsincidenterna i Sverige under tidigt 80-tal. LÄS MER