Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Hur kan man designa en global IT-leveransorgansation med avseende på funktionalitet och CSR?

    Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

    Författare :Ida Gullqvist; Caroline Kejbert; [2013]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att föra ett resonemang kring hur man skulle kunna utforma en global IT-leveransorganisation med avseende på funktionalitet och CSR. För att få en så stor verklighetsanknytning som möjligt har företaget H&M, Hennes & Mauritz AB, valts som studieobjekt. LÄS MER