Sökning: "caroline svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden caroline svensson.

 1. 1. Sjuksköterskors perspektiv på en god död för patienter i palliativt skede utanför den specialiserade palliativa vården : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Caroline Lythell; Nathalie Svensson; [2019]
  Nyckelord :God död; Palliativ vård; Sjuksköterskors perspektiv; Vård i livets slutskede;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka sjuksköterskors perspektiv på en god död hos patienter i palliativt skede utanför den specialiserade palliativa vården. För att svara på studiens syfte valdes en litteraturöversikt med strävan efter systematik som metod. LÄS MER

 2. 2. Människans arbetsroll inom framtida produktion

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :CAROLINE FORSBERG; MATILDA SVENSSON; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det är ingen nyhet att samhället börjar anamma den nya tekniska revolution som pågår just nu. Mycket händer inom produktionsutveckling i och med det tyska myntade begreppet industri 4.0 som innebär inrättande av cyber-fysiska system i produktion. LÄS MER

 3. 3. Du är sjuk - men inte på riktigt. En studie om webbsidors konstruktion av emotionellt instabil personlighetsstörning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sara Bainbridge; Caroline I Svensson; [2018]
  Nyckelord :borderline personality disorder; diagnosis; gender; discourse analysis; constructionism; emotionellt instabil personlighetsstörning; borderline; psykisk ohälsa; konstruktionism; diskursanalys; kön; genus; Social Sciences; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : The objective of this study was to through means of discourse analyse examine how borderline personality disorder (BPD) and those diagnosed with it were constructed on nine websites offering information about the diagnosis. Findings suggested that the concept of BPD was difficult to grasp, both for those who receive the diagnosis and for those around them. LÄS MER

 4. 4. "Användas eller inte användas?" : - En kvalitativ studie om hur mellanstadielärare använder sig av resultaten från de nationella proven i matematik i årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Caroline Svensson; Ida Robertsson; [2018]
  Nyckelord :Kritisk aspekt; lärandeobjekt; matematik; mellanstadielärare; nationella prov; svårigheter; variationsmönster; variationsteori; överlämningar.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur mellanstadielärare tar tillvara på de matematiska resultaten från de nationella proven i årskurs 3 samt undersöka vilka svårigheter som lärarna upplever att eleverna har baserat på provresultaten. Detta undersöks både utifrån fyra stycken intervjuer och resultaten från det nationella provet i matematik år 2014. LÄS MER

 5. 5. "Det handlar inte om vad samhället säger till dig, utan det handlar om vad du själv tror att du kommer må bäst av" - Om individers syn på sitt narkotikabruk samt deras inställning till stöd- och behandlingsinsatser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Caroline Svensson; [2018]
  Nyckelord :Keywords: drug use; life stories; stigma; realistic science; attitudes towards drug-related support and treatment; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to look at four peoples life stories about their experiences of drug use over time as well as to share their individual attitudes, and possible experiences, of drug-related support and treatment. The life stories of these four people were collected through semi structured interviews, after which they were analyzed based on narrative aspects conveyed in their stories, i. LÄS MER