Sökning: "carrolls csr-pyramid"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden carrolls csr-pyramid.

 1. 1. Apotekens roll och ansvar för en mer hållbar läkemedelsanvändning : ett CSR perspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Jacob Angeldal; Arvid Rydell; Alexander Sommensjö; [2018]
  Nyckelord :CSR; apotek; hållbarhet; läkemedelsanvändning; mellanhand; miljö; pharmacies; sustainability; pharmaceuticals; intermediary actor; environment;

  Sammanfattning : I Sverige råder det idag en läkemedelsanvändning som resulterar i en negativ miljöpåverkan. Den största negativa miljöpåverkan från läkemedel i Sverige uppstår vid kundernas användning av läkemedel. Corporate Social Responsibility (CSR) är ett koncept som beskriver företags samhällsansvar och bidrag till en hållbar utveckling. LÄS MER

 2. 2. Hur bör näringslivet förhålla sig till de globala målen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Pia Andersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För att klara av att nå de globala målen till 2030 kommer det verkligen krävas en enorm ansträngning, en förändring av världen och av vår världsbild, där näringslivet har ett stort ansvar och en stor roll att spela, skriver Lise Kingo, verkställande direktör på FN:s Global Compact.[1] Vi kan inte blunda för verkligheten då vår planet är under stort tryck, mänskligheten utövar negativa förändringar i den globala miljön som resulterar i klimatförändringar, skogsskövling, brist på mångfald, försurning av haven, jorderosion och föroreningar. LÄS MER

 3. 3. CSR: Frivilligt eller påtvingat? : Ett strategiskt perspektiv på IKEAs hållbarhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :David Höglund; Tommy Abdulmasih; [2017]
  Nyckelord :CSR; hållbarhet; rapportering; strategisk; responsiv; etisk; legitimitet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur strategiskt IKEA arbetar med CSR, genom att studera hur de hanterar samhällets förväntade krav för att uppnå legitimitet. Metoden var kvalitativ och genomfördes som en innehållsanalys, baserad på sekundärdata. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsstyrning med fokus på lönsamhet : En kvalitativ studie om hur företag gör ekonomiska överväganden i sitt hållbarhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Amanda Fredriksson; Tina Palm; Mahdi Tounsi; [2017]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; Corporate Sustainability; Hållbarhet; Ekonomistyrning;

  Sammanfattning : Titel: Hållbarhetsstyrning med fokus på lönsamhet - En kvalitativ studie om hur företag gör ekonomiska överväganden i sitt hållbarhetsarbete Kurs: 17VT-2FE75E Ekonomistyrning, kandidatuppsats Författare: Amanda Fredriksson, Tina Palm, Mahdi Tounsi Handledare: Anders Jerreling   Bakgrund: I dagens samhälle ökar kunskapen kring samhället och flertalet människor uppmärksammar saker i vår omgivning. Det sker ständiga omvärldsförändringar med en ökad globalisering, urbanisering och även omfattande digitalisering omkring oss. LÄS MER

 5. 5. Corporate Social Responsibility Bostadsbolagens sociala ansvarstagande och relationerna mellan CSR och genus

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Elvira Andersson; Anna Lundström; [2016]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility CSR ; hållbarhet; socialt ansvar; genus; jämställdhet; Corporate Social Responsibility CSR ; sustainability; social responsibillity; gender; equality;

  Sammanfattning : Titel: Corporate Social Responsibility - Bostadsbolagens sociala ansvarstagande och relationerna mellan CSR och genus. Ämne kurs: Fastighetsvetenskap, Kandidatuppsats, 15 hp Författare: Anna Lundström & Elvira Andersson Handledare: Karin Staffansson Pauli Nyckelord: Corporate Social Responsibility (CSR), hållbarhet, socialt ansvar, genus, jämställdhet. LÄS MER