Sökning: "case i specialpedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden case i specialpedagogik.

 1. 1. Förskollärares bemötande med barn med funktionsvariationer: ur ett lyssnande perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Chatrine Qvick; [2021]
  Nyckelord :attitude; children with functional variations; democracy; listening; social constructionism; barn med funktionsvariationer; demokrati; förhållningssätt; lyssnande; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : The purpose of the present study is to, based on preschool teachers' talk about listening to children with functional variations, contribute knowledge about what conditions preschool teachers feel they have in relation to working with children with functional variations and how preschool teachers feel that they create adequate conditions for children with functional variations.  Listening means being sensitive to the children's own initiatives and their way of understanding the world (Åberg & Lenz Taguchi, 2018). LÄS MER

 2. 2. Lärares arbete med inkludering av barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – En fallstudie för grundskolans årskurser 3-5

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Caroline Lindell; [2018-08-08]
  Nyckelord :Inkludering; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; klassrumsmiljö; social inkludering; medierade redskap; autismspektrumtillstånd; ADHD;

  Sammanfattning : Frågan om inkludering av barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är omdebatterad och i dagsläget högst aktuell. Elever inom spektrumet av funktionsnedsättningar befinner sig i grundskolan och särskolan. Kunskapskraven skiljer sig och bedömning av elevernas kunskaper sker utifrån respektive skolform. LÄS MER

 3. 3. Jona och Isa stannar hemma idag... : - en kvalitativ studie om betydelsen av språk och kommunikation i samband med problematisk skolfrånvaro

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Rebecca Sahlin; [2018]
  Nyckelord :Problematic school absenteeism; neuropsychiatric disabilities NPF ; language and communication; success factors; relational special education; the role of special teacher; Problematisk skolfrånvaro; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar NPF ; språk och kommunikation; framgångsfaktorer; relationell specialpedagogik; speciallärarens roll;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker orsaker till problematisk skolfrånvaro, hur språk och kommunikation kan ha betydelse för problematisk skolfrånvaro, samt hur mönstret kan brytas och frånvaro vändas till närvaro. I studien avgränsas undersökningen till problematisk skolfrånvaro kopplad till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). LÄS MER

 4. 4. Värdepedagogik i förskolan : En fallstudie av förskollärares uppfattningar om den egna förskolans arbete med värden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Annika Linder; [2017]
  Nyckelord :Demokrati; etik; förskola; inkludering; moral; normer och värden; relationell pedagogik och värdepedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vad värdepedagogik i förskolan kan innebära och hur ett arbete med värden kan bidra till meningsskapande sammanhang där alla barn kan uppleva sig som socialt och pedagogiskt delaktiga. Studien utgår från ett relationellt perspektiv på specialpedagogik och resultatet kan förstås som ett konkret exempel på relationell utbildning och pedagogik. LÄS MER

 5. 5. Elusive quality of educational research in a context of bibliometrics-based research funding systems. The Case of the University of Gothenburg 2005-2014

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Linda Sile; [2016-08-16]
  Nyckelord :bibliometrics; quality; performance-based research funding systems; educational research; social epistemology; Sweden;

  Sammanfattning : Aim: This study aims to explore and theorise changes in publishing patterns within educational research in a context where bibliometric indicators are used in calculations for research funding distribution purposes. In theorising these publishing patterns, I discuss how such changes might and might not relate to the quality of educational research. LÄS MER