Sökning: "case rekrytering"

Visar resultat 16 - 20 av 72 uppsatser innehållade orden case rekrytering.

 1. 16. Personlig lämplighet, vad är det? - En studie över begreppet personlig lämplighet, hur det får tillämpas i en anställningsprocess och ifall det finns några begränsningar genom diskrimineringsrätten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Jenny Andreasson; [2019]
  Nyckelord :Personlig lämplighet; Rekrytering; Diskriminering; Personal suitability; Recruitment; Discrimination.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Utgångspunkten i Sverige är att det råder fri antagningsrätt. Denna rättssystematiska utgångspunkt gäller så länge det inte finns några rättsliga inskränkningar. Saknas begränsningar, så är det med andra ord upp till arbetsgivaren att bestämma vem och hur han vill anställa. LÄS MER

 2. 17. Föräldraledighetens påverkan av kvinnligt och manligt karriäravancemang : En kvalitativ studie om kvinnliga och manliga chefers upplevelse av att kombinera föräldraskap och chefskap på små och medelstora företag i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Terese Lindsköld; Johanna Sparr; [2019]
  Nyckelord :Parental leave; career advancement; hierarchy advancement; managership; availability; Föräldraledighet; karriäravancemang; chefavancemang; chefskap; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Syftet med kandidatuppsatsen är att undersöka hur kvinnliga och manliga chefer upplever möjligheten att kombinera föräldraskapet och chefskapet samt hur könsrelaterade mönster kan förstås i förhållande till föräldraledighet och karriäravancemang utifrån ett genusperspektiv. Resultaten visar på att chefer uppfattar svårigheter med att kombinera föräldraskap och chefskap genom den höga grad av tillgänglighet som krävs av chefskapet. LÄS MER

 3. 18. Påverkar ålder, kön och etnicitet ett rekryteringsurval? : En kvantitativ fallstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Robert Franck; Signe Levir; [2019]
  Nyckelord :Diskriminering; rekrytering; etnicitet; ålder; kön;

  Sammanfattning : Denna studie undersökte om ålder, kön och etnicitet påverkar ett fiktivt rekryteringsurval. Studien hade en kvantitativ ansats och genomfördes som en fallstudie. Urvalet bestod av ett bekvämlighetsurval med 42 yrkesverksamma rekryterare, samtliga anställda på ett privat svenskt bemannings-och rekryteringsföretag. LÄS MER

 4. 19. Inter-organisational collaboration for large scale recruitment : Investigating the collaborative challenges and opportunities

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Martin Egholt; Hanna Haglund; [2019]
  Nyckelord :Inter-organisational collaboration; recruitment; greenfield; Inter-organisationellt samarbete; rekrytering; greenfield;

  Sammanfattning : Together with the EU2020 goals, set in order to increase sustainability, there is an oncoming storm of electrification. The need of Batteries is growing, but Europe is lacking both production and competence in the area. LÄS MER

 5. 20. Från rekryt till topprekryterad : En kvalitativ studie av rekryteringsprocessens roll för homosocial och könsstereotyp reproduktion i den svenska näringslivstoppen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik; Högskolan Väst/Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik

  Författare :Desirée Nordqvist; Anna Ohlzon; [2018]
  Nyckelord :Leadership; Female leadership; Executive Recruitment Process; Recruitment Process; Recruitment Strategy; Gender; Homosociality; Stereotyping; Rekrytering; homosocialitet; ledarskap; både generellt och specifikt kvinnligt ledarskap; genus; exekutiv rekryteringsprocess; rekryteringsprocess; strategisk rekrytering; stereotyper.;

  Sammanfattning : Det svenska näringslivet och i synnerhet svenska börs- och finansiella bolag är nästan helt mansdominerat, där Vd-positionerna utgörs av endast sex procent kvinnor. Vi vet fortfarande mycket litet om rekryteringsprocessen av en verkställande direktör i dessa bolag, vilka påverkande mekanismer som finns i de olika rekryteringsstegen och vilken roll dessa har för valet av en verkställande direktör. LÄS MER