Sökning: "catheter-related infections"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden catheter-related infections.

 1. 1. Sjuksköterskans följsamhet till riktlinjer gällande central venkateter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sandra Larsson; Jeanette Rørset; Emelie Jessen Winbo; [2019]
  Nyckelord :Adherence; central venous catheter; catheter-related infections; factors; guidelines; nurse; Central venkateter; CVK-relaterade infektioner; faktorer; följsamhet; riktlinjer; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Centrala venkatetrar (CVK) används både inom slutenvården och öppenvården, dock är användandet ej riskfritt. År 2018 var 12,9 % av de vårdrelaterade infektionerna i Sverige relaterade till centrala venkatetrar. Genom att följa evidensbaserade riktlinjer gällande handhavandet av CVK, sänks incidensen av dessa infektioner. LÄS MER

 2. 2. Förebyggande åtgärder mot kateterassocierad urinvägsinfektion : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Aiming Liu; Gabriel Karlsson; [2019]
  Nyckelord :catheter-associated or catheter-related urinary tract infections; prevention or intervention; nursing; safe healthcare; Förebyggande åtgärder; kateterassocierad urinvägsinfektion; omvårdnad; säker vård;

  Sammanfattning : Bakgrund:Kvarliggande kateter [KAD] är en behandling för akut eller kronisk urinretention och används vid sjukdomar eller vissa operationer. Samtidigt ökar KAD risk för urinvägsinfektion, vilket minskar patientsäkerheten, förlänger återhämtningstid och ökar behandlingskostnad. LÄS MER

 3. 3. Förebyggande åtgärder för att minska CVK-relaterade infektioner inom intensivvården : En strukturerad litteraturstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Cecilia Nygren; Erika Nyåkers; [2018]
  Nyckelord :Patient safety; central venous catheters CVC ; catheter related infections; critical care; Patientsäkerhet; centrala venkatetrar CVK ; kateterrelaterade infektioner; intensivvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner är ett stort problem inom dagens sjukvård och en av de vanligaste vårdrelaterade infektionerna inom intensivvården är kateterrelaterade. En central venkateter (CVK) är en kärlaccess som är vanligt förekommande inom intensivvården och handhavandet av dessa utförs till största del av sjuksköterskan. LÄS MER

 4. 4. Att förebygga CVK-relaterade infektioner - en litteraturstudie om sjuksköterskans åtgärder

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Christina Björklund; Anna Fagring; [2016]
  Nyckelord :Central venkateter; Infektion; Vårdrelaterade infektioner; Förebygga; Sjuksköterska; Central venous catheter; Hospital acquired infections; Infection; Nurse; Prevention;

  Sammanfattning : Bakgrund: Centrala venkatetrar förekommer idag inte bara på intensivvårdsavdelningar utan har även blivit en vanlig företeelse på vårdavdelningar där allmänsjuksköterskan arbetar. Med CVK följer risker för infektioner, både lokala och systemiska. LÄS MER

 5. 5. Insidensregistrering av blodbaneinfeksjoner på en intensivavdeling i et lokalsykehus i Norge

  Master-uppsats, Nordiska ministerrådet/Nordic School of Public Health NHV

  Författare :Anne - Gro Fjellingsdal; [2014]
  Nyckelord :incidence; bloodstream infection; ICU; central line; insidensregistrering; intensivavdeling; blodbaneinfeksjon; CVK;

  Sammanfattning : Bakgrunn: Blodbaneinfeksjon er en av de alvorligste sykehusinfeksjonene pasienter kan utsettes for, og i intensivavdelingen rammes de mest sårbare pasientene.Målet med studien:Å finne insidensen av blodbaneinfeksjoner (BSI) i en intensivavdeling i et lokalsykehus i Norge, samt undersøke ulike risikofaktorer knyttet til Centrale Venekatetre (CVK) og generell infeksjon ved innleggelse i intensivavdelingen. LÄS MER