Sökning: "causes and measures"

Visar resultat 11 - 15 av 468 uppsatser innehållade orden causes and measures.

 1. 11. Reglering av ekologisk hållbar utveckling i detaljplaner

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Simon Aspenberg; [2020]
  Nyckelord :Sustainability; ecological sustainability; sustainable development; detailed development plan; Hållbarhet; ekologisk hållbarhet; hållbar utveckling; detaljplan;

  Sammanfattning : En ökande befolkning kombinerat med en kraftig urbanisering gör att städer växer i snabb takt, både i världen i stort och här i Sverige. En växande befolkning ställer krav på ökat byggande och för att säkerställa goda förhållanden för framtida generationer är en hållbar stadsutveckling nödvändig. LÄS MER

 2. 12. Covid-19 – Påverkan på tågtrafiken : En analys av hur Covid-19 påverkat persontrafiken på den svenska järnvägen

  Kandidat-uppsats, KTH/Transportplanering

  Författare :Simon Wikström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Train travel is an important part of the Swedish transport industry and the demand has increased last couple of years. Different train categories meet different purposes, fast trains, long-distance trains, regional trains and commuter trains all fulfill different transport tasks. LÄS MER

 3. 13. Agricultural vulnerability to changing rainfall patterns: Assessing the role of smallholder farmers’ perceptions and access to weather forecast information in adaptation-decision making : case study of the North-Western provinces, Rwanda

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Didier Muyiramye; [2020]
  Nyckelord :vulnerability; perception; weather forecast information; changing rainfall patterns; heavy rainfalls; floods; smallholder farmers; adaptation;

  Sammanfattning : Adverse weather is currently among the crucial challenges facing agricultural development in sub-Saharan Africa. With climate change and variability increasing, rainy seasons are becoming more and more unpredictable. Heavy rainfalls and severe flooding have increased, affecting smallholder farming and rural livelihoods considerably. LÄS MER

 4. 14. HJÄRTSVIKTSSJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV ATT DELAKTIGGÖRA DEN ÄLDRE PATIENTEN I OMVÅRDNADSÅTGÄRDER VID HJÄRTSVIKT

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Frida Sjöstrand; Sarah Richards; [2020]
  Nyckelord :Den äldre patienten; Egenvård; Hjärtsvikt; Hjärtsviktssjuksköterska; Omvårdnad; Teorin om egenvårdsbalans;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk hjärtsvikt är en folksjukdom och hos personer över 80 år är prevalensen över tio procent. Sjukhusvård med täta återinläggningar är vanligt förekommande och sjukdomen medför stort lidande och sänkt livskvalitet för den drabbade. LÄS MER

 5. 15. Saldoavvikelser i producerande företag : En fallstudie på Getinge Disinfection AB

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jim Andersson; Jakob Bergman; [2020]
  Nyckelord :Inventory Record Accuracy; Inventory Record Inaccuracy; Manufacturing; Health Care; Life Science; Assemble to Order; ATO; Cycle Counting; RFID; Bar coding.; Saldosäkerhet; Saldoavvikelser; Producerande företag; Medicinteknik; Life Science; Assemble to Order; ATO; Cycle Counting; RFID; Streckkoder;

  Sammanfattning : Sammanfattning Kurs: Examensarbete i Logistik för Civilekonomprogrammet, 30 hp, 4FE19E.  Författare: Jakob Bergman och Jim Andersson. Examinator: Peter Berling Handledare: Peter Berling  Medbedömare: Hana Hulthén Titel: Saldoavvikelser i producerande företag, en fallstudie på Getinge Disinfection AB. LÄS MER