Sökning: "cecilia Forslund"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden cecilia Forslund.

 1. 1. Med ryggen mot den globala urbaniseringstrenden : En kvalitativ studie om livsstilsföretagande och naturturism i Grövelsjön

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för turismvetenskap och geografi

  Författare :Cecilia Forslund; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Volvo Construction Equipment : En studie om kvalitetsbrister samt förslag till förbättring av godshanteringsprocessen på VCE i Braås

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Joel Cederberg; Christian Sjöström; [2014]
  Nyckelord :Processkartläggning; Kvalitetsbrister; Ishikawa; Kvalitetscirklar;

  Sammanfattning : Kurs: Examensarbete i logistik för Civilekonomprogramet, 4FE05E, VT14 Författare: Christian Sjöström och Joel Cederberg   Handledare: Linnéuniversitetet: Åsa Gustavsson                        VCE i Braås: Cecilia Ekstrand och Carl Sigfridsson   Examinator: Helena Forslund   Titel: En studie om kvalitetsbrister samt förslag till förbättring av godshanteringsprocessen på VCE i Braås   Bakgrund: Företag har skiftat fokus från priskonkurrens till fokus på kvalitet och leveransförmåga. Kvalitet är en nyckelfaktor för att kunna tillfredsställa kunden, skapa lönsamhet i företaget och skapa ekonomisk tillväxt. LÄS MER

 3. 3. I en grupp eller som en grupp? - Lärares intentioner och förberedelser inför grupparbete.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Cecilia Carlquist; Caroline Larsson; [2013]
  Nyckelord :Grupparbete; social träning; lärare; förutsättningar; intention;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att grupparbete inte alltid utmynnar i ett samarbete mellan eleverna. Forslund Frykedal (2008) har observerat olika former av grupparbete som eleverna själva skapar. Hon menar att elever allt som oftast väljer att dela upp arbetet mellan varandra vilket resulterar i ett individuellt grupparbete. LÄS MER

 4. 4. Intern kontroll : en granskning av företagsledningens och den externa revisorns syn på intern kontroll

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro universitet

  Författare :Johanna Kvist; Cecilia Forslund; Åsa Lindell; [2008]
  Nyckelord :Intern kontroll; COSCO; Svensk kod för bolagstyrning; Företagsledningen;

  Sammanfattning : Informationsteknologins och revisionens utveckling bidrog till att det under 1980- och 1990-talen växte fram ett behov av att fastställa vad intern kontroll innebär. Internal Control – Integrated Framework, lanserat år 1992 av The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, är det internationellt mest erkända ramverket för utformning av intern kontroll. LÄS MER

 5. 5. Förhållningssätt och dilemman i interkulturell undervisning

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :cecilia Forslund; Emma Tärnvind; [2008]
  Nyckelord :Interkulturell undervisning; förhållningssätt; mån;

  Sammanfattning : ·Vilka olika förhållningssätt kan lärare ha i en interkulturell undervisning?·Vilka problem och dilemman kan uppstå i interkulturell undervisning?Resultaten av studien visar på att den interkulturella undervisningen bör föregås av ett förhållningssätt somgenomsyras av ömsesidig respekt för skilda individer med olika kulturbakgrunder. Språket är såväl ett dilemmasom ett förhållningssätt i den interkulturella undervisningen. LÄS MER