Sökning: "cecilia caroline"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden cecilia caroline.

 1. 1. Palliativ vård i hemmet - Ett närståendeperspektiv : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Cecilia Eriksson; Caroline Johansson; [2020]
  Nyckelord :palliativ vård; hemmet; erfarenheter; närstående;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Hur lärs det i ateljén? : -estetikens aktörerer ur ett posthumanistiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Cecilia Persson; Caroline Nielsen; [2017]
  Nyckelord :Posthumanistiskt perspektiv; ANT; aktör; förskola; estetik; ateljé; lärande; pedagog; barn;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att observera lärandet i ett aktör-nätverk mellan aktörerna i förskolors ateljéer. Detta för att observera hur nätverket ansluter till nya aktörer, vilka olika nätverk som kommer samman och hur aktörerna reagerar gentemot varandra. Studiens empiriska material är insamlat genom videoobservationer. LÄS MER

 3. 3. "Ta inte min"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Cecilia Trygg; Caroline Weibull; [2017]
  Nyckelord :Förskola; institution; makt; motstånd; rutiner; styrningstekniker;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilka makttekniker pedagoger använder samt hur barnens motstånd kommer till uttryck vid övergångarna från den fria leken till planerade aktiviteter. I vår studie har vi utgått från våra frågeställningar. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskor och läkare – ett samarbete med problem?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Cecilia Hedelin; Strand Caroline; [2016-01-26]
  Nyckelord :Samarbete; Hinder; Patientsäkerhet; Kommunikation; Hierarki;

  Sammanfattning : Bakgrund: Samarbetet med läkaren är en viktig del i sjuksköterskans arbete. Samarbetet mellan läkare och sjuksköterskor har förändrats i takt med sjuksköterskeprofessionens utveckling och har inneburit en omdefiniering av sjuksköterskans roll från assistent till omvårdnadsansvarig. LÄS MER

 5. 5. Det vita giftet eller naturens hälsodryck? : En nätverksanalys av hur mjölk representeras online

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer; Lunds universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Cecilia Roos; Caroline Palm; [2015]
  Nyckelord :Issue Crawler; networked publics; issue networks; mjölk; nätverksanalys; Google; representation; ABM; biblioteks- och informationsvetenskap; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The aim of our study is to understand how milk is represented online, more specifically on the Swedish web. We are interested in how information is being produced and distributed online, and also how networks of information are interconnected. LÄS MER