Sökning: "central venös kateter"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden central venös kateter.

 1. 1. Midline som alternativ venös infart? : en litteraturöversikt om patientsäkerheten vid användandet av midlinekatetrar

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Wille Olsson; Aino Wilhelmsson; [2021]
  Nyckelord :Midline catheters; Health technology; Patient safety; Venous accesses; Medicinsk teknik; Midlinekatetrar; Patientsäkerhet; Venösa infarter;

  Sammanfattning : Venösa infarter används för att ge intravenösa läkemedel samt blodprovstagning. De venösa infarter som används inom sjukvården är perifera venkatetrar, midlines, PICC-lines och andra centralvenösa infarter. LÄS MER

 2. 2. Livet med en PICC (Perifert Insatt Central Kateter)

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sara Lanner; Sara Lyth Schneider; [2019]
  Nyckelord :PICC; KASAM; bröstcancer; kvinnor; adjuvant behandling; vardagsliv; kroppsuppfattning; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige och intravenös cytostatika är en viktig behandling. För att kunna administrera cytostatika på ett säkert sätt krävs en central venös infart där PICC är ett alltmer vanligare alternativ. LÄS MER

 3. 3. A 3D-ultrasound guidance device for central venous catheter placement using augmented reality

  Master-uppsats, KTH/Medicinsk teknik

  Författare :Magnus Jansson; [2017]
  Nyckelord :Augmented Reality; Central Venous Catheterization; Mechanical complications; Guidance system.;

  Sammanfattning : Central venous catheterization (CVC) is performed frequently in clinical practices in Operation Rooms(OR) and Emergency Rooms(ER). CVC is performed for different reasons such as supply nutrition or medicine. For CVC ultrasound (US), diagnostic device is preferable among other medical imaging technologies. LÄS MER

 4. 4. Följsamhet och attityder till checklista vid inläggning av central venös kateter – en utvärdering

  Magister-uppsats,

  Författare :Maria Tiger; Heléne Westrin; [2013-06-28]
  Nyckelord :patientsäkerhet; patientsäkerhetskultur; patientsäkerhetsklimat; team; kommunikation; följsamhet; vårdrelaterad infektion; vårdskada; central venös kateter; central venös kateterinfektion; checklista; barriärer; hinder;

  Sammanfattning : Bakgrund En vårdskada är, enligt Patientsäkerhetslagen SOSFS 2010:659, 2011,‖Lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården‖. Den vanligaste vårdskadan är vårdrelaterad infektion. LÄS MER

 5. 5. Att förebygga infektion i blodbanan hos patienter med central venös kateter : en beskrivning av sjuksköterskans preventiva arbete

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Hanna Edberg; Amanda Thång; [2011]
  Nyckelord :Incidence of catheter-related infection; Central venous catheter; Prevention; Guidelines; Nursing care; Incidens av kateterrelaterad infektion; Central venös kateter; Prevention; Riktlinjer; Sjuksköterskans omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund:En Central venös kateter (CVK) är en plastkateter som mynnar i ett centralt kärl nära hjärtat och används bland annat för administrering av läkemedel och blodprodukter. Användandet av CVK ökar inom sjukvården och kan förutom på intensivvårdsavdelningarna även ses i hemsjukvården och i den övriga slutenvården. LÄS MER