Sökning: "centrala begrepp inom kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade orden centrala begrepp inom kommunikation.

 1. 1. Språkbarriärer i barnavårdsutredningar : Utmaningar, strategier och förhållningssätt i utredningsprocessen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Signe Nielsen; Fanny Solén; [2021]
  Nyckelord :language barriers; child welfare investigations; challenges; strategies; power relationship; språkbarriärer; barnavårdsutredningar; utmaningar; strategier; maktrelation;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker socialsekreterares upplevelser då språkbarriärer uppstår i kommunikationen mellan dem själva och vårdnadshavare som talar lite eller ingen svenska och är föremål för en barnavårdsutredning. Studien baseras på en tematisk analys av tio kvalitativa intervjuer med socialsekreterare som aktivt jobbar eller har jobbat med utredningsarbete. LÄS MER

 2. 2. Den exkluderande inkluderingen? : Livsberättelser från sju före detta elever i resursskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna Engström; Sofia Gylén; [2021]
  Nyckelord :inkludering; livsberättelser; resursskola; stöd; unga vuxna; övergångar;

  Sammanfattning : Inkludering är ett centralt begrepp i specialpedagogiken. Förutsättningar att utgå från varje individs behov och förutsättningar gör att inkluderingsidealet kan uppfattas som ett svåruppnåeligt ideal i dagens skola. LÄS MER

 3. 3. “Kommunikationen betyder ju allt, det är ju A och O [...]. Det är en frihet för alla att kunna kommunicera?” : En kvalitativ studie om hur speciallärare med specialisering mot utvecklingsstörning lyfter fram metoder för kommunikation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Christian Antoft; Frida Gannby; [2021]
  Nyckelord :Accessible learning environment; Augmentative and alternative communication; Communication methods; Communication tools; Languages; Social contexts; Special education teachers; Special school; Alternativ och kompletterande kommunikation; Kommunikationsmetoder; Kommunikationsverktyg; Sociala sammanhang; Speciallärare; Språk; Särskola; Tillgänglig lärmiljö;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa hur speciallärare med specialisering mot utvecklingsstörning lyfter fram metoder som gynnar kommunikationsutveckling för elever på särskolan. Vidare belyses vilka sociala sammanhang och verktyg som används för att främja kommunikationen för elever i särskolan. LÄS MER

 4. 4. Digitala verktyg i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares kompetenser och arbete med digitala verktyg

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Minna Manninger; Sjögren Madeleine; [2021]
  Nyckelord :Digital kompetens; digitala verktyg; förskollärare; kompetensutveckling; undervisning;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap om förskollärarnas användande av digital teknik i förskolans undervisning samt deras uppfattningar om och beskrivningar av digitala verktyg. De frågeställningar som studien utgått ifrån är vad innebär digital kompetens för förskollärarna, hur använder förskollärarna digitala verktyg i sin undervisning samt vilka möjligheter och hinder uppfattar förskollärarna med digitala verktyg?  Till studien har en kvalitativ metod använts med semistrukturerade intervjuer som ligger till grund för studiens datainsamling. LÄS MER

 5. 5. Vi är på gården! : En observations- och fokusgruppsstudie med barnperspektiv inom ämnet djurassisterad pedagogik i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Karolin Sjökvist; Minna Jansson; [2021]
  Nyckelord :Djurassisterad pedagogik; sociokulturellt perspektiv; KASAM; observation; fokusgrupp;

  Sammanfattning : Vår studie syftar till att utifrån barns perspektiv göra en fördjupning i hur djurassisterad pedagogik kan påverka barns lärande och välbefinnande. Studien består av två delstudier. Metoderna som använts i delstudierna är observation i barngrupp och fokusgruppsamtal med barn. LÄS MER