Sökning: "centrala begrepp specialpedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden centrala begrepp specialpedagogik.

 1. 1. Problematisk skolfrånvaro - Framgångsfaktorer för ett närvarofrämjande samt förebyggande och åtgärdande arbete inom skolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Mikael Turunen; Karin Badh Magnusson; [2020-01-16]
  Nyckelord :Skolfrånvaro; bemötande; relationer; delaktighet; kartläggning;

  Sammanfattning : Ämnesval: Problematisk skolfrånvaro är ett begrepp som dyker upp allt oftare i litteratur och media. Då vi i våra respektive arbeten möter elever som inte kommer till skolan ser vi ett allt större behov av att veta hur skolan och specialpedagoger arbetar för att förebygga och främja alla elevers rätt till utbildning. LÄS MER

 2. 2. Speciallärare i samundervisning och samplanering En aktionsstudie om speciallärares möjligheter att arbeta förebyggande inom språk-, skriv- och läsundervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ulrica Carlén; Birgitta Westin Kornblad; [2020-01-16]
  Nyckelord :Speciallärares yrkesroll; samundervisning; coteaching; samplanering; co-planning; det professionella lärandet;

  Sammanfattning : Syfte: Speciallärarens arbetsuppgifter tenderar att i huvudsak vara reparativa och detförebyggande arbetet har fått ett allt för litet utrymme. Syftet med studien är attundersöka hur speciallärare genom samundervisning och samplanering kan bidramed sin kompetens och vara med och utveckla undervisning som främjar lärandethos eleverna samt hur speciallärare kan stödja det professionella lärandet. LÄS MER

 3. 3. Med örat mot marken - En studie ihur några specialpedagoger möter begreppet särskilt begåvade elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Janna Mellby; Jennie Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Kategorisering; Kulturell kontext; Kunskap; Specialpedagogik; Särskild begåvning;

  Sammanfattning : Abstract Mellby, Janna & Nilsson Jennie (2018). Med örat mot marken. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. Förväntat kunskapsbidrag Studien syftar till att bidra med en ökad medvetenhet kring olika sätt att förstå begreppet särskild begåvning. LÄS MER

 4. 4. Inkluderingsidealen : -En kritisk granskning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Madelen Franksson; [2019]
  Nyckelord :En skola för alla; integrering; inkludering; inkluderingsideal; exkludering; särskild undervisningsgrupp; särskilt stöd;

  Sammanfattning : Abstrakt Den här studien innefattar en kritisk granskning av inkluderingsidealen med syftet att granska hur inkluderingsidealen påverkar undervisningen och vilka konsekvenser det får för barn i behov av särskilt stöd. Inom svensk skola finns en vision om att inkludering ska råda och utbildningen ska utformas utifrån inkluderande premisser. LÄS MER

 5. 5. Teachers College Reading and Writing Project – ett inkluderande förhållningssätt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Paulina Bohlin; [2018-08-08]
  Nyckelord :Empowerment; extra anpassningar; särskilt stöd; specialpedagogik; lär-kompisar; Teachers College Reading and Writing Project; inkludering.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur förhållningssättet Teachers College Reading and Writing Project kan stödja elever med läs-och skrivsvårigheter. Studien förväntas svara på vilka effekter vägledande samtal har på elevers självständighet samt hur samtalen kan bidra till en ökad läsutveckling. LÄS MER