Sökning: "centrala didaktiska begrepp"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden centrala didaktiska begrepp.

 1. 1. Multimodalitet i de samhällsorienterade ämnena: : En kvalitativ studie av arbetsböcker för åk 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Frida Jama; Madeleine Jeppesen; [2021]
  Nyckelord :Samhällsorienterade ämnen; arbetsböcker; läromedelsanalys; meningserbjudande; semiotiska modaliteter;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att synliggöra vilket meningserbjudande som finns i arbetsböcker genom en text- och bildanalys på tre olika läromedelsserier och dess ämnesinnehåll utifrån ett multimodalt perspektiv. Frågeställningarna som ställdes för att besvara syftet var: Vilka typer av aktiviteter uppmanar texterna till? och Hur ser samspelet ut mellan de semiotiska modaliteterna i arbetsböckerna? I studien gjordes en kvalitativ innehållsanalys av arbetsböcker tillhörande läromedelsserierna PULS SO-boken, utgåva 2011 och 2021, samt Boken om SO 1–3 från år 2014. LÄS MER

 2. 2. Samlingens betydande roll i förskolan - En studie om pedagogers uppfattningar av momentet samling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Charlotta Karlsson; Josefin Jönsson Persson; [2020]
  Nyckelord :Samling; Didaktik när; hur; vad och varför ; Kommunikation; Interaktion; Undervisning; Förskola;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka pedagogers syn på samlingens syfte, innehåll och form, samt att studera deras syn på barns inflytande under samlingen. Vår studie har utgått från frågeställningarna: När beskriver pedagogerna att samlingen sker i förskolan? Hur beskriver pedagogerna samlingens form i förskolan? Vad beskriver pedagogerna att samlingen har för innehåll i förskolan? Varför beskriver pedagogerna att samlingen används i förskolan? Vårt arbete börjar med en inledning där vi lyfter fram olika uppfattningar av samlingen. LÄS MER

 3. 3. Sagans förtrollade skog En ekokritisk studie om människans möte med naturen i den bauerska sagovärlden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Anna Englöf; [2020]
  Nyckelord :Sagor; skog; natur; sagoväsen; John Bauer; ekokritik; antropocentrism biocentrism; besjälning; antropomorfism; Bland tomtar och troll;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker människans möte med sagans förtrolla(n)de skog i tre sagor från tidigt 1900-tal: Jeanna Oterdahls ”Prinsen utan skugga”, Helena Nybloms ”Oskuldens vandring” och Elsa Beskows ”När trollmor skötte kungens storbyk”. Sagorna gavs första gången ut i jultidningen Bland tomtar och troll, och alla innehåller bilder av illustratören John Bauer. LÄS MER

 4. 4. Ur kaos föds spelifiering : En autoetnografiskt studie över spelifieringens potentialer för bildundervisning på högstadiet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Agnes Ekelund; [2020]
  Nyckelord :Bilddidakdik; Spelifiering; Education game; Flow; Bildämnets meningsskapande.;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar en studie om spelifieringens potentialer för bildundervisningen på högstadiet genom en autoentnografisk metod. Spelifiering, även känt som engelskans gamification är egentligen ett paraplybegrepp för olika typer av verktyg och metoder där man använder sig av “spelelement i icke-ordinära spelsammanhang. LÄS MER

 5. 5. Undervisning om hållbar utveckling inom geografiämnet : Från teori till praktik

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Jack Schöld; [2020]
  Nyckelord :Sustainable development; Teaching sustainable development; Environmental education traditions; Sustainability; Hållbar Utveckling; Undervisning om hållbar utveckling; Miljöundervisningstraditioner; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Sustainable development is a concept that many people know of. In today's society, sustainability issues are often discussed in politics, at work, in home and at school. In the Swedish geography teaching at high school and upper secondary school include sustainable development as a subject content. LÄS MER