Sökning: "centrala didaktiska begrepp"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden centrala didaktiska begrepp.

 1. 1. En jämförelse av genusnormer i Tomtebobarnen och Ska vi va?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Agnes Granberg; Michelle Kuru; [2023]
  Nyckelord :Elsa Beskow; Tomtebobarnen; Pija Lindenbaum; Ska vi va?; genusnormer; genusstereotyper; svenska; pedagogik; bilderböcker;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilka genusnormer som synliggörs i bilderböckerna Tomtebobarnen (1910) av Elsa Beskow och Ska vi va? (2013) av Pija Lindenbaum. De valda bilderböckerna analyseras med hjälp av kvalitativ och kvantitativ metod samt begreppen ikonotext och Maria Nikolajevas tabell över kvinnliga och manliga egenskaper. LÄS MER

 2. 2. Unga historiker : En läromedelsanalys av hur historiska berättelser kan främja unga elevers historiemedvetande och historisk empati.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Veronica Dahlin; Hanna Eldh Rinaldo; [2023]
  Nyckelord :historiemedvetande; historisk empati; historiebruk; läromedel och årskurs 1–3;

  Sammanfattning : Detta är en studie som granskar hur läromedel och undervisningsmaterial främjar historiemedvetande och historisk empati genom dess historiebruk och samspel mellan textinnehåll och semiotiska modaliteter. Syftet med studien är att granska vanligt förekommande läromedel och undervisningsmaterial, som används i historieundervisningen i grundskolans årskurs 1–3, för att analysera hur de främjar historiemedvetandet och den historiska empatin hos elever. LÄS MER

 3. 3. Handskrift och digitalt skrivande i tidiga skolår : En studie av argument för och emot handskrift och digitalt skrivande i lärartidningar under åren 2020–2023

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Amanda Bergsten; Jennie Borgstedt; [2023]
  Nyckelord :didaktik; lärartidningar; argumentationsanalys; handskrift; digitalt skrivande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att analysera debatten om handskrift och digitalt skrivande i 24 artiklar från Vi lärares tidningar under perioden 2020–2023. Under tidsperioden revideradesregeringens nationella digitaliseringsstrategi och en ny läroplan infördes. LÄS MER

 4. 4. Bollspelets roll och syfte i ämnet idrott och hälsa : Elevers uppfattningar om momentet bollspel

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Hanna Friberg; Alicia Kaski Karlsson; [2023]
  Nyckelord :Bollspel; idrott; hälsa; elever; uppfattning; tävlingsmoment; bollspelets roll; syfte; läroplan;

  Sammanfattning :                                                                                                               Syfte och frågeställningar: Tidigare forskning har visat att momentet bollspel dominerar i ämnet idrott och hälsa trots att ordet bollspel inte förekommer i läroplanen. Detta anses som problematiskt då undervisningen blir ensidig vilket bidrar till att elever går miste om möjligheten att utveckla och visa kunskap i andra aktiviteter (Skolinspektionen, 2018). LÄS MER

 5. 5. EN SVÅR NÖT ATT KNÄCKA? : - En kvalitativ intervjustudie om recept i hem- och konsumentkunskap

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Jessica Flodquist; Martina Isaksson; [2023]
  Nyckelord :didaktik; pedagogik; hem- och konsumentkunskap; recept; litteracitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Historiskt har recept funnits under lång tid men har inte alltid varit nedskrivna i text. I ämnet Hem- och konsumentkunskap (HKK) ingår recept och instruktioner som en del av det centrala innehållet i läroplanen Lgr22 och något grundskoleelever ska möta i sin undervisning. LÄS MER