Sökning: "centrala idéer"

Visar resultat 1 - 5 av 162 uppsatser innehållade orden centrala idéer.

 1. 1. Stöd till sfi-elevers läs- och skrivproblematik

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Viktoria Mindhammar; [2021-05-04]
  Nyckelord :litteracitet; läs- och skrivsvårigheter; dyslexi och stöd;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att ta reda på hur några specialpedagoger resonerade kring elevernas läs- och skrivproblematik i sfi-kontexten samt hur de beskrev det stödjande arbetet för elever i behov av stöd i läs- och skriv. I bakgrunden fanns egen erfarenhet av att andraspråkslärandet ibland blev problematiskt för eleverna men också en förundran över varför inte mer forskning gjorts kring sfi. LÄS MER

 2. 2. Hur kan läromedel inspirera och utveckla lärare och deras undervisning i matematik?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Catrin Lindehag Ahlqvist; [2021-02-08]
  Nyckelord :matematik; läromedel; lärarhandledning; undervisningskulturer; centrala idéer; sociokulturellt perspektiv; medierande redskap; epresentationsformer;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att utifrån en specialpedagogisk synvinkel utforska två matematikläromedel för årskurs 4, med ursprung i undervisningskulturer som till viss del skiljer sig åt. Läromed-lens teoretiska utgångspunkter studerades, samt hur olika representationsformer används och hur elever i behov av stöd och utmaningar stöttas. LÄS MER

 3. 3. Hur ska vi spara? Idéer om kostnadskontroll i styrningen av ett sjukhus

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Åsa Plesner; [2021-01-21]
  Nyckelord :Budgetering; Ekonomistyrning; Hälso- och sjukvård; Kostnadskontroll; Effektivisering;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att bidra med kunskap om hur den centrala nivån (ett regionstyre) och den utförande nivån (ett sjukhus) samspelar i styrningen för att kontrollera kostnader för välfärdsproduktion.Teori: Studien utgår från teorier om särkoppling i organisationer (Meyer & Rowan 1997,Bromley & Powell 2012) och från att aktörerna i budgetprocessen – väktare, förkämpar och hamstrare (Wildavsky 1975, Brunsson och Rombach 1982) – uttrycker policypositioner. LÄS MER

 4. 4. No Fixed past : A Compatibilist Reply to the Consequence Argument

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Elin Wengelin Grantén; [2021]
  Nyckelord :Determinism; kompatibilism; fri vilja; konsekvensargumentet;

  Sammanfattning : Carl Hoeferʼs “freedom from the inside out” is a compatibilist account of freedom that claims that we can have a robust kind of freedom even if the world is deterministic. The key insight is that determinism belongs in tenseless B-series time in the block universe, not in our everyday notions of the world where time is experienced in a tensed way with a past, a present, and a future, where the past is viewed as fixed and the future as open. LÄS MER

 5. 5. ”De har ju mycket att säga när de får komma med saker själva” : En kvalitativ studie om lärares erfarenheter av högläsning och samtal i syfte att stimulera elevers läs- och språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Maria Wahlgren; [2021]
  Nyckelord :Högläsning; språkutveckling; sociokulturellt perspektiv; samtal; read aloud;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilken erfarenhet verksamma lärare i årskurs F-3 har av högläsning inför klassen i svenskämnet för att stimulera elevernas läs- och språkutveckling. Via semistrukturerade intervjuer valde jag att söka svar på vad lärare säger sig ha för didaktiska syften med sin högläsning samt hur de använder sig av samtal i anslutning till högläsningen. LÄS MER