Sökning: "centrala referenser"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden centrala referenser.

 1. 1. Klimatförändringarna och Europakonventionen - En undersökning av huruvida Europakonventionen ålägger konventionsstaterna att vidta åtgärder för att motverka klimatförändringarna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ellinor Christensson; [2021]
  Nyckelord :Folkrätt; Europakonventionen; klimatförändringar; European Convention on Human Rights; Climate Change; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att undersöka huruvida det kan utgöra en kränkning av de mänskliga rättigheterna i Europakonventionen när stater inte lever upp till sina klimatåtaganden och inte gör tillräckligt för att motverka klimatförändringarna. Uppsatsen inleds med en allmän överblick av klimatförändringarna och dess konsekvenser i förhållande till mänskliga rättigheter samt en genomgång av de två mest centrala klimatavtalen, FN:s klimatkonvention och Parisavtalet. LÄS MER

 2. 2. Translanguaging- ursprung och användning : En systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Johanna Van Der Putten; Olivia Arvén; Jonna Bergman; [2020]
  Nyckelord :translanguaging; cross languaging; multilingual students; code-switching; Translanguaging; transspråkande; korsspråkande; flerspråkiga elever och kodväxling;

  Sammanfattning : I denna systematiska litteraturstudie har begreppet translanguaging undersökts. Translanguaging i skolan innebär i korthet att ge flerspråkiga elever möjlighet att använda alla sina språk som resurs i lärandet. Studiens syfte är att undersöka vilka teorier begreppet bygger på och i vilken eller vilka kontexter det har använts. LÄS MER

 3. 3. Make EU Lagom Again: En kvalitativ studie över populism som ett kommunikativt fenomen i en svensk valrörelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Ludwig Svensson; Mickey Magnusson; [2019]
  Nyckelord :populism; political communication; mediatization; Kristdemokraterna; EU; the people; populist communication; anti-establishment; heartlands; Social Sciences;

  Sammanfattning : This is a qualitative study on the strategic communication that Kristdemokraterna use in their campaign for the European parliament 2019, Make EU Lagom Again from a perspective on populism as a political communication style. This in order to expand the knowledge on how populism as a communicative phenomenon can be understood in the context of Swedish politics. LÄS MER

 4. 4. Samspelet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Viktor Kihlberg; Philip Carabi; [2019]
  Nyckelord :Samskapande av varumärkesmening; varumärkesgemenskap; varumärkesfans samskapande; Twitter; strategisk kommunikation; digitala medier; AS Roma; varumärkeskommunikation; Brand meaning co creation; brand community; brand fans; brand co-creation; strategic communication; digital media; brand management; brand communication.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The rise of social media has enabled brands to communicate with their customers in new ways. A growing phenomenon within brand communication is the opportunity for consumers to co-create meaning for the brand. The basis for this study was the simplified view of co-creation in the field of research. LÄS MER

 5. 5. Demokratins skildring : En studie av demokrati- och diktaturbegreppens framställning över tid i samhällskunskapsböcker riktade mot gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Elin Långström Persson; [2018]
  Nyckelord :demokrati; diktatur; styrelseskick; samhällskunskap; läroböcker;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur begreppen demokrati och diktatur beskrivs över tid i sex läroböcker i samhällskunskap. Tidsperioden sträcker sig från 1990-talet till 2010-talet och analysenheterna består av två läroböcker från vardera årtionde. LÄS MER