Sökning: "centralt innehåll"

Visar resultat 1 - 5 av 162 uppsatser innehållade orden centralt innehåll.

 1. 1. Förtroende genom bolagsstyrning : En fallstudie med svenska storbanker

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Felicia Falkeling; Lovisa Blomqvist; [2019]
  Nyckelord :corporate governance; trust; the code; transparency; accountability; bolagsstyrning; förtroende; Koden; transparens; ansvarighet;

  Sammanfattning : Finansiella skandaler som orsakats av bolagsmisslyckanden ligger till grund för diskussioner om förtroendet för den finansiella marknaden, därför kan implementeringen av bolagsstyrning och hur förtroende skapas inom banksektorn vara intressant att granska. Syftet med den här studien är att få en förståelse för förtroendeskapande genom implementeringen av bolagsstyrning på olika verksamhetsnivåer. LÄS MER

 2. 2. Inkludering, hur, varför och för vem? : En kunskapsöversikt om hur inkludering kan främja elevers läsförståelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Martina Danielsson; Filippa Lima; [2019]
  Nyckelord :Inkludering; läsförståelse; läsförståelsestrategier; undervisning;

  Sammanfattning : Tack vare Salamancadeklarationen har begreppet inkludering fått stort genomslag i världen. Inkludering är idag ett centralt begrepp och inte minst i skolan. Syftet med översikten var att undersöka vad som kännetecknar forskning om inkluderande arbetssätt i läsförståelse. LÄS MER

 3. 3. Utomhuspedagogik som undervisningsmetod : En undersökning om lärares beskrivning av utomhuspedagogik som undervisningsmetod i naturvetenskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Annelie Frost; [2019]
  Nyckelord :utomhuspedagogik; centralt innehåll; naturvetenskap; elevers lärande; PCK;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har bland annat visat att elevers lärande gynnas av att ämnesinnehållet i de naturvetenskapliga ämnena undervisas utomhus där eleverna får möta det i autentiska miljöer. Det abstrakta som går att läsa i läroböckerna blir mer konkret när eleverna får arbeta med alla sinnen. LÄS MER

 4. 4. ”Vad vet jag egentligen om hälsa?” : En intervjuundersökning om hälsokunskaper hos elever i årskurs 9

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Karoliina Aitalaakso; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att undersöka vilken förståelse och vilka kunskaper eleverna i årskurs 9 har skapat sig kring hälsa under deras studiegång i grundskolan. Frågeställningar är följande: Kan elever självständigt resonera kring/förstå olika begrepp kopplat till hälsa? Har elever kunskaper gällande hälsosamma matvanor? Förstår elever vikten av att vara fysiskt aktiva och hur detta är kopplat till välbefinnande? Metod En kvalitativ intervjumetod användandes för att genomföra studien. LÄS MER

 5. 5. Digitalisering - mer än sök och finn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Alice Hörnestig; Olivia Borring; [2019]
  Nyckelord :digitalisering; centralt innehåll; digital kompetens; gymnasieskolan; samhällskunskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att svara på frågeställningarna: Vad säger styrdokument för samhällskunskap att gymnasieelever behöver veta om digitaliseringens samhällspåverkan? och I vilken utsträckning kan vetenskapen bidrar med kunskapsinnehåll till samhällskunskapsundervisningen i relation till dessa skrivningar? Motiveringen till valet av frågeställningarna bygger dels på de nya revideringarna av styrdokument för gymnasieskolan, där digitaliseringsbegreppen adderats, men även på ett eget intresse gällande lärarens tolkningsutrymme och kunskapssyn, detta med tanke på vår framtida yrkesprofession. Frågeställningarna har besvarats genom att studera styrdokumenten för gymnasieskolan och det vetenskapliga fältet som belyser området. LÄS MER