Sökning: "cerebral synnedsättning"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden cerebral synnedsättning.

 1. 1. An investigation of moose calves from females with Moose Wasting Syndrome (Alces alces L.)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Jonas Kallunki Nyström; [2019]
  Nyckelord :Moose wasting syndrome; spongiform encephalopathy; histology; pathology;

  Sammanfattning : Moose Wasting Syndrome in moose (Alces alces) was first discovered in Sweden in the 1980’s. It was characterised by atrophied lymphoid organs, ulcers and erosions of the mucus membranes of the digestive tract, e.g. glossitis, gingivitis, esophagitis, rumenitis and abomasitis. LÄS MER

 2. 2. "Jag måste ju klara skolan" : En intervjustudie med sex ungdomar med cerebral synnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Ingrid Nordberg; [2013]
  Nyckelord :cerebral synnedsättning; CVI; visuell perception; skolsituation; grundskola;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa hur några ungdomar med cerebral synnedsättning upplever sin grundskoletid. Frågeställningarna handlar om ungdomarnas erfarenheter av skolarbetet, vad de berättar om sin sociala situation samt hur de tycker att stödet i skolan ska utformas. LÄS MER

 3. 3. Allt flyter ihop : En studie om att underlätta för barn med CVI (hjärnsynskada) att orientera sig i klassrummet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Lina Jakobsson; [2013]
  Nyckelord :Spatial design; CVI; cerebral visual impairment; visual interpretation difficulties; perception; contrast marking; classroom; availability.; Rumslig gestaltning; CVI; hjärnsynskada; syntolkningssvårigheter; perception; kontrastmarkering; klassrum; tillgänglighet.;

  Sammanfattning : Den här rapporten har tagits fram med stöd av bland annat Specialpedagogiskaskolmyndigheten, SPSM, Resurscenter syn i Stockholm. Ett examensarbete därjag fördjupat mig i rummet som informationsbärare. LÄS MER