Sökning: "chairs"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade ordet chairs.

 1. 1. PRODUCT DEVELOPMENT OF WORK CHAIRS AND OFFICE CHAIR

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :ABHIJITH MUKUNDAN KUMAR; SAM THOMAS; [2020]
  Nyckelord :Ergonomics; Product Development; Design; QFD; Sitting comfort and safety; Backrest; Seat Height; Anthroprometry; Catia; Customer needs; Eurovema AB; Sitrite; Lumbar Support; Arm width; Arm Height; Slotted lock; Sliding Lock; Ratchet and Pawl; Telescopic Locking Mechanism;

  Sammanfattning : Work chair is considered as an important element for the users to improve comfort in work environment. An ergonomic chair design and engineering is therefore considered very important for its usability and comfort view of point for the users. The aim of the thesis is to improve the mobility and ergonomics of the existing chair in all aspects. LÄS MER

 2. 2. Att främja fysisk aktivitet hos barn inom barnhälsovården : en kvalitativ intervjustudie av distriktsköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Katja Helkomaa; Malin Bertilsson; [2020]
  Nyckelord :Children; child health service CHC ; district nurse; physical activity; qualitative design; Barn; barnhälsovården BHV ; distriktsköterska; fysisk aktivitet; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Genom att tidigt införa fysisk aktivitet i vardagen hos barn, är det mer sannolikt att det blir en naturlig del av barnens liv att röra på sig. Föräldrar har en avgörande roll för att ge barn förutsättningar till fysisk aktivitet och på så sätt öka sannolikheten för utveckling av hälsosamma levnadsvanor. LÄS MER

 3. 3. Development of a visual brand language and a mobility aid

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industridesign

  Författare :Filip Andersson; [2019]
  Nyckelord :Visual brand language; Product development; Industrial design; Medical technology; Mobility aid; Visuellt formspråk; Produktutveckling; Industridesign; Medicinteknik; Mobilitetshjälpmedel;

  Sammanfattning : Medical technology is a field of work with connection to prevention, diagnosis, monitoring, treatment and care. The company Human care is a well-established company in Sweden with red rollators seen all over Sweden. The product family of Human care has four different units of mobility aid solutions. LÄS MER

 4. 4. Avstigmatisering och en förtroendefull relation – en förutsättning för personcentrerad vård : Vårdpersonalens erfarenheter av att vårda patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Bengtsson Louise; Johansson Pamela; [2019]
  Nyckelord :Healthcare professional´s experiences; Mental illness; Somatic healthcare; Stigmatization; Psykisk ohälsa; Somatisk vårdenhet; Stigmatisering; Vårdpersonalens erfarenheter;

  Sammanfattning : En ökad utbredning av psykisk ohälsa ses världen över och är ett stort folkhälsoproblem både i Sverige och globalt. Fysiska besvär som inte blivit tagna på allvar av den somatiska vården, självstigma, samt vårdpersonalens okunskap är faktorer som gör att många patienter med psykisk ohälsa drar sig för att söka vård. LÄS MER

 5. 5. "En del barn faller mellan stolarna" : En kvalitativ studie om hur barn i behov av särskilt stöd prioriteras i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Madeleine Jansson; Malin Skarberg; [2019]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; anpassningar; förhållningssätt; personliga resurser; tilläggsbelopp;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur barn i behov av särskilt stöd prioriteras i förskolan. Vi har utgått ifrån en kvalitativ studie där vi genomfört åtta semistrukturerade intervjuer med verksamma inom olika besluts- och verksamhetsnivåer i förskolans verksamhet. Vårt teoretiska perspektiv utgår ifrån aktivitetsteorin. LÄS MER