Sökning: "challenges of preschool teachers"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade orden challenges of preschool teachers.

 1. 1. EARLY CHILDHOOD CARE AND EDUCATION AND CHALLENGES OF PRESCHOOL TEACHERS IN RURAL INDI

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Shalini Katoch; [2022-01-27]
  Nyckelord :early childhood education; challenges of preschool teachers; India;

  Sammanfattning : Aim: The Aim of this qualitative study is to contribute to the research on the preschool teacher’s experiences and challenges of curriculum implementation and give the opportunity to teacher’s voices to be heard. Through preschool teacher’s experiences, the study intends to identify patterns of similarity in order to understand the challenges preschool teachers face in implementing curriculum for underprivileged children in rural India. LÄS MER

 2. 2. "Man kan göra oerhört mycket med små medel på en förskola" : Hur förskollärare resonerar gällande ett likvärdigt bemötande av barn i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Alexander Gerthsson; Robin Augustsson; [2022]
  Nyckelord :Children in need of special support; Bronfenbrenner; Preschool; Preschool teacher; Equality; Opportunities; Resources; Challenges; Barn i behov av särskilt stöd; Bronfenbrenner; Förskola; Förskollärare; Likvärdighet; Möjligheter; Resurser; Utmaningar;

  Sammanfattning : Studiens intention är att utforska förskollärares resonemang gällande möjligheten att likvärdigt bemöta alla barn i behov av särskilt stöd inom förskolan. För att konkretisera syftet användes tre frågeställningar: Vilka potentiella möjligheter resonerar förskollärare om i arbetet med att likvärdigt bemöta barn i behov av särskilt stöd, Vilka eventuella utmaningar resonerar förskollärare om i arbetet med att likvärdigt bemöta barn i behov av särskilt stöd, samt Vilka resurser finns det i arbetet med att bemöta barn i behov av särskilt stöd likvärdigt enligt förskollärare. LÄS MER

 3. 3. Förskollärarens förhållningssätt och hinder i arbetet med flerspråkiga barn : Förskollärarens syn på modersmål och andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Nesrin Alzahawy; Aida Rognhaugen; [2022]
  Nyckelord :Language development; mother tongue; multilingualism; preschool teachers; second language; Andraspråk; flerspråkighet; förskollärare; modersmål; språkutveckling;

  Sammanfattning : The purpose of the current study is to shed light on how preschool teachers work to stimulate the mother tongue of multilingual children and develop second language learning. The theoretical starting point in the study is the intercultural perspective. LÄS MER

 4. 4. "Det kanske är vi som behöver ändra på något?" : En kvalitativ studie om hur förskollärare upplever sitt förhållningssätt till barn som utmanas i det sociala samspelet

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

  Författare :Johanna Solfeldt; Carolina Fries; [2022]
  Nyckelord :förskollärares upplevelser; förhållningssätt; socialt samspel; resiliens;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med studien är att undersöka hur förskollärare förhåller sig till och arbetar med barn som utmanas i det sociala samspelet. Studien är kvalitativ och genomfördes via två ostrukturerade fokusgruppsdiskussioner med sju förskollärare, för att undersöka förskollärares upplevelser av syftet. LÄS MER

 5. 5. Samverkan mellan hem och förskola : En kvalitativ studie om hur förskollärare upplever samverkan på relationsnivå med vårdnadshavare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Linnéa Green; Viktoria Green; [2022]
  Nyckelord :Collaboration; Preschool Teacher; Guardian; Relationships; Samverkan; Förskollärare; Vårdnadshavare; Relationer;

  Sammanfattning : Förskolan är en arena för möten mellan olika människor, speciellt med olika vårdnadshavare. Förskollärare och vårdnadshavare har barnen som gemensam nämnare och strävar efter att det ska gå bra för dem. LÄS MER