Sökning: "change management hospital"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden change management hospital.

 1. 1. Postpartumblödning - det stora hotet

  Magister-uppsats,

  Författare :Jennie Bjerger; Sandra Axelsson Brakstad; [2020-01-30]
  Nyckelord :postpartumblödning; barnmorska; efterbördsskedet; handläggning; kommunikation;

  Sammanfattning : Background: Postpartum haemorrhage is globally the leading cause of maternal mortality. Thethird stage of labour is the most critical part of the childbirth and it affects both women with andwithout risk factors and can quickly escalate. Atoni is the most common cause of postpartumhaemorrhage. LÄS MER

 2. 2. Multikriterieanalys för lokalisering av multifunktionella dagvattenåtgärder i sjukhusmiljö : En fallstudie över Akademiska sjukhuset i Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Helin Maria; [2020]
  Nyckelord :stormwater; green infrastructure; ecosystem services; climate adaption; multicriteria analysis; healthcare setting; dagvatten; grön infrastruktur; ekosystemtjänster; klimatanpassning; multikriterieanalys; sjukhusmiljö;

  Sammanfattning : I Sverige kommer klimatförändringarna innebära ett varmare klimat med kraftigare nederbörd. I kombination med en stor andel hårdgjorda ytor i våra växande städer kommer detta innebära en risk för dagvattenöversvämningar. LÄS MER

 3. 3. Följsamheten till nationella riktlinjer för centralvenösa infarter på intensivvårdsavdelning : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Madeleine Hultqvist; Michelle Lundkvist; [2020]
  Nyckelord :central venous catheters; compliance; experiences; guidelines; hospital associated infections; ICU nurse; intensive care; centralvenösa infarter; följsamhet; intensivvård; intensivvårdssjuksköterska; riktlinjer; upplevelser; vårdrelaterade infektioner;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intensivvårdssjuksköterskan har en central roll beträffande hantering av centralvenösa infarter och det infektionsförebyggande arbetet som medföljer dem. Nationella riktlinjer för centralvenösa infarter är byggda utifrån evidens och patientsäkerhet. LÄS MER

 4. 4. ”Effektivt men respektfullt och mänskligt” - En kritisk diskursanalys av effektivitet i fallet Nya Karolinska Solna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Stjernström; [2020]
  Nyckelord :effektivitet; New Public Management; decentralisering; sjukvård; kritisk diskursanalys; Nya Karolinska Solna; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 2008, Region Stockholm’s county council decided to build Nya Karolinska Solna. As a part of the region’s investment for future healthcare, the hospital would be dedicated to specialised healthcare and use new practices and methods that would change healthcare in Stockholm. LÄS MER

 5. 5. Patienttransporter en del av den komplexa sjukvårdsmiljön: En kvalitativ studie av patienttransportörerna på Malmö Universitetssjukhus

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Meral Rustemovska; Daniella von Freytag-Loringhoven; [2020]
  Nyckelord :Intern sjukhustransport; patienttransporter; lean; förbättringsarbete. In-house hospital transportation; internal patient carriers; improvement work.; Medicine and Health Sciences; Business and Economics; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna studie har vi studerat de interna patienttransportörernas arbetsflöde och det förändringsarbete som finns inom lean. Vi har även belyst medarbetarnas värdeskapande och välmående i vårds- och arbetsmiljön. LÄS MER