Sökning: "changeable patterns"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden changeable patterns.

 1. 1. ”Varför lärare?” : En kvalitativ studie om att attrahera och behålla lärare i en kommun med lärarbrist

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Angelica Nymann; [2019]
  Nyckelord :teachers; teacher shortage; talent attraction; attractive work; employer branding; employer value proposition EVP ; Lärare; lärarbrist; talent attraction; attraktivt arbete; employer branding; employer value proposition EVP ;

  Sammanfattning : Lärarbristen är ett utbrett problem i Sverige. Vikten av att kunna attrahera samt behålla lärarnas kompetens är därför stor. Syftet med denna studie är att få en förståelse för hinder som påverkar möjligheten att attrahera samt behålla lärare. LÄS MER

 2. 2. A prima vista, tankarna och jag : En självobservation av min livsvärld

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Emma Vallin; [2017]
  Nyckelord :A prima vista; sight-reading; piano; thought patterns; life-world perspective; logbook; A prima vista; avista; piano; tankemönster; notläsning; livsvärldsperspektiv; loggboksskrivande;

  Sammanfattning : Syftet med denna självstudie har varit att undersöka min livsvärld när jag spelar a prima vista och syna de tankemönster som uppstår. Arbetet genomsyras av ett livsvärldsperspektiv och utgångspunkten är frågeställningarna: Hur upplever jag avistaspel samt Hur förändras min livsvärld under arbetets gång. LÄS MER

 3. 3. Inse mitt värde och behåll mig en stund till : Ett undersökande projekt i hållbar textildesign

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Annika Björk; [2015]
  Nyckelord :Sustainable design; textile design; consumption; changeable patterns; Hållbar design; textildesign; konsumtion; föränderliga mönster;

  Sammanfattning :  Inse mitt värde och behåll mig en stund till är ett utforskande projekt i hållbar textildesign. Huvudfokuset i projektet är att utforska vilka möjliga designlösningar som kan ge produkter egenskapen av föränderlighet och på så vis möjliggöra en förlängning av deras livscykler. LÄS MER

 4. 4. Långsiktig grönyteförvaltning i teori och praktik

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Sunding; [2015]
  Nyckelord :long term; green space; management; maintenance;

  Sammanfattning : Urbana publika grönytor har idag allt högre krav på sig att uppfylla en rad olika funktioner. Oförutsägbarheten i klimatförändringar och föränderliga användningsmönster gör att kraven på multifunktionalitet, långsiktighet och hållbarhet ökar. LÄS MER