Sökning: "chantal scheilen kågström"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden chantal scheilen kågström.

 1. 1. Alla vill få ett A : Om formativ bedömning i undervisning av andraspråkselever på ett introduktionsprogram

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Chantal Scheilen Kågström; [2016]
  Nyckelord :bedömning; formativ bedömning; svenska som andraspråk; förhållningssätt; introduktionsprogram;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur svenska som andraspråkselever och deras svenska som andraspråkslärare använder formativ bedömning i undervisningen, för att främja elevernas andraspråksutveckling. Detta gjordes genom att intervjua en svenska som andraspråkslärare och två grupper av dennas svenska som andraspråkselever. LÄS MER

 2. 2. Implicit eller explicit skrivundervisning - det är frågan : En uppsats om arbetssätt angående skrivinlärning på högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Chantal Scheilen Kågström; [2015]
  Nyckelord :skrivinlärning; språkinlärning; andraspråksinlärning; genre; genrepedagogik; cirkelmodellen;

  Sammanfattning : I denna uppsats presenteras en studie med syftet att undersöka hur ett fåtal lärare som undervisar i svenska jobbar med texttyper i skrivundervisning samt hur dessa lärare skapar en språklig miljö som främjar alla elevers lärande. Uppsatsen vill dessutom utreda hur de medverkande svensklärarna stöttar andraspråkselevers språk- och kunskapsutveckling och om lärarna använder sig av en explicit undervisning när de undervisar i texttyper. LÄS MER

 3. 3. Lärarens demokratiska uppdrag : En studie om hur svensklärare använder sitt ämne för att fostra demokratiska medborgare på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Chantal Scheilen Kågström; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur svensklärare jobbar med sitt ämne på gymnasiet, för att gestalta det demokratiska uppdraget, som staten har gett skolan. Detta gjordes genom att intervjua två svensklärare och en lärare i svenska som andraspråk, samt genom en attitydenkät som besvarades av lärarna och eleverna. LÄS MER

 4. 4. Feedback methods in English in upper secondary school : A study of corrective feedback methods directed at vocabulary errors in the written English of second language learners

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Chantal Scheilen Kågström; [2013]
  Nyckelord :written corrective feedback; vocabulary errors; feedback methods; direct and indirect feedback; skriftlig korrigerande feedback; vokabulärfel; feedbackmetoder; direkt och indirekt feedback;

  Sammanfattning : Previous studies have shown that written corrective feedback (CF) addressing errors can help students to improve their language accuracy. In order to improve students' vocabulary skills, studies suggest that less explicit corrective feedback methods are more successful than more explicit ones. LÄS MER