Sökning: "charlotte magnusson"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden charlotte magnusson.

 1. 1. Revisionsbyråernas etiska koder, levande eller döda dokument? : en kvalitativ fallstudie om hur etiska koder används för att säkerställa revisorns oberoende

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Pauline Ekdahl; Charlotte Magnusson; [2018]
  Nyckelord :Auditor independence; audit firms; ethical codes; management control; management control system; Revisorns oberoende; revisionsbyråer; etiska koder; styrning; styrsystem;

  Sammanfattning : Historiskt sett har flertalet skandaler uppmärksammats där revisorer har haft en beroendeställning till sina klienter. Trots att externa åtgärder i form av lagar och bestämmelser har tillkommit och utvecklats efter hand, tyder det återkommande problemet med oberoendet på att ytterligare åtgärder kan behövas. LÄS MER

 2. 2. "Om vi kan möta kraven från omvärlden, har vi en framgångssaga." : - En fallstudie om hur omvärldsförändringar kan påverka strategisk och strukturell passform inom en offentlig organisation.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Charlotte Almqvist; Michaela Cehlin Magnusson; Patrik Rosenback Fromell; [2016]
  Nyckelord :Environment; strategy; structure; external fit; internal fit; public organization; Omvärld; strategi; struktur; anpassning; passform; offentlig organisation;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att öka förståelsen för hur en offentlig organisations strategi och struktur kan påverkas och anpassas vid en större förändring i omvärlden. Studien syftar också till att öka förståelsen för vilka möjligheter och begränsningar som föreligger organisationer inom offentlig sektor vid anpassning av strategi och struktur utefter förändringar i omvärlden. LÄS MER

 3. 3. “»Är just som bunden och fjättrad att älska mig nu, skulle jag tycka. Annars kommer nog den där handen och kramar lifvet ur dig. »” Fokalisering och Female Gothic i “Spökhanden” och “The Yellow Wallpaper” – En komparativ analys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Sarah Magnusson; [2016]
  Nyckelord :Female Gothic Fokalisering Selma Lagerlöf Charlotte Perkins Gilman ”Spökhanden” ”The Yellow Wallpaper”; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur två noveller “Spökhanden” av Selma Lagerlöf och “The Yellow Wallpaper” av Charlotte Perkins Gilman förhåller sig till genren Female Gothic och till varandra. En signifikant skillnad mellan de två novellerna är fokaliseringen vilket öppnar upp för en intressant komparativ analys. LÄS MER

 4. 4. Banner som annonsform : en studie kring placering, utformning och attityder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Lisa Kjellsson; Charlotte Magnusson; [2016]
  Nyckelord :Banner; Banner blindness; Eye-tracker; Annonsblockering; Generation Y; Placering; Reklaminnehåll; Genus;

  Sammanfattning : I relation till andra former är banner en av de mest uppskattade annonsformerna. Dock har det utvecklats fenomen så som banner blindness och annonsblockering vilket förhindrar att betraktare tar till sig reklamen och agerar. LÄS MER

 5. 5. Vårdpersonalens upplevelser av att arbeta med en vårdhund

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Charlotte Magnusson; [2015]
  Nyckelord :Demens; KASAM; Vårdhund; Vårdpersonal; Äldre;

  Sammanfattning : Magnusson, C. Vårdpersonalens upplevelser av att arbeta med en vårdhund. Examensarbete i socialt arbete 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för socialt arbete, 2015. LÄS MER