Sökning: "charlotte rogmark"

Hittade 1 uppsats innehållade orden charlotte rogmark.

  1. 1. Hälsa och psykosocial arbetsmiljö i grundskolan - en studie av lärares upplevelser av sin arbetsmiljö och sin lärarutbildning

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan Kristianstad/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Charlotte Rogmark; Karolina Rydh; [2004]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Statistik visar att fem procent av alla sjukskrivna i Sverige är lärare. Sjukskrivningar orsakade av den arbetsrelaterade ohälsan har under senare år alltmer även kommit att förknippas med psykosociala faktorer. Syftet med studien är tvådelat. LÄS MER