Sökning: "chatt kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden chatt kommunikation.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av att kommunicera med patienter över videomöten och chatt inom hälso- och sjukvården. : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Elin Sandell; Jenny Johansson; [2023]
  Nyckelord :Chatt; IKT; Joyce Travelbee; Kommunikation; Patienter; Sjuksköterskor; Upplevelse; Videomöte.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Aktivitetsteorin och psykisk ohälsa : En aktivitetsteoretisk analys av kommunikationen i en volontärverksamhet som arbetar med att främja psykiskt välbefinnande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Wilma Lindberg; [2022]
  Nyckelord :Activity theory; mental health; helpline; communication; social computing; Aktivitetsteorin; psykisk ohälsa; stödlinje; kommunikation; social computing;

  Sammanfattning : Aktivitetsteorin har rötterna i psykologin men har på senare år använts inom många andra områden, bland annat inom informationsteknologi. Teorin innehåller sex aktörer som används för att identifiera olika delar av ett system för att sedan se hur de påverkar varandra och systemet. LÄS MER

 3. 3. Distriktssköterskans erfarenheter av en digitalt medierad primärvård : en systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Marie Jerfström; Maria Larsson; [2022]
  Nyckelord :change in working methods; communication; digital contact paths; e-Health; well-informed patients; digitala kontaktvägar; e-hälsa; förändring av arbetssätt; kommunikation; välinformerade patienter;

  Sammanfattning : Digitala kontaktvägar är en del av e-hälsa och omfattar all digital kontakt mellan vårdpersonal och patient. Det innefattar bland annat telefoni, videolänk och chatt och kommunikationen kan ske synkront eller asynkront. Som ett led i detta har distriktssköterskor fått arbeta fram nya arbetssätt. LÄS MER

 4. 4. Har du förstått vad jag säger? : En kvalitativ studie om distansarbetets påverkan på intern kommunikation

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Jessica Kok; Alva Mattsson; Lina Rönnqvist; [2022]
  Nyckelord :Kommunikation; distansarbete; kommunikationsmedium; samarbete; kommunikationsstörningar;

  Sammanfattning : Forskningsfrågor: - Hur har en omställning till hybrid- och distansarbete påverkat en organisations interna kommunikation?  - Vilken påverkan har val av kommunikationsmedium på den interna kommunikationen under distansarbete?   Syfte: Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur en övergång till hybrid- och distansarbete påverkar samarbete och intern kommunikation i organisationer. Syftet är också att belysa val av kommunikationsmedium, vilka hinder och störningar som kan uppstå samt vilka utmaningar som är förknippade med distansarbete. LÄS MER

 5. 5. Från småsnack till digital chatt- En kvalitativ studie om organisationskultur och informell kommunikation i en digital arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Hanna Lindström; Clara Bergsten; [2021]
  Nyckelord :organizational culture; organizational identity; internal communication; informal communication; Covid-19; digital working environment.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar undersöka hur kommunikatörer i svenska organisationer uppfattar organisationskultur i förhållande till den nya digitala arbetsmiljö som organisationer befinner sig i med anledning av Covid-19-pandemin, samt vad de anser är av störst vikt att fokusera på och arbeta med i denna situation. Med en vetenskaplig utgångspunkt i socialkonstruktivism, meningsskapande, hermeneutik och fenomenologi har vi genomfört en kvalitativ intervjustudie, som kopplar an till teorier och tidigare forskning inom fälten organisationskultur, organisationsidentitet, internkommunikation och informell kommunikation. LÄS MER