Sökning: "checklista"

Visar resultat 1 - 5 av 412 uppsatser innehållade ordet checklista.

 1. 1. Efterlevnad av ASC 606 och IFRS 15 - följer företagen upplysningskraven? En studie om europeiska och amerikanska IT-bolags efterlevnad av upplysningskrav i intäktsstandarderna

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Edvin Beckne; Alexandra Hellberg Rådén; [2021-08-23]
  Nyckelord :ASC 606; IFRS 15; efterlevnad; upplysningar; IT-bolag;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Upplysningar är viktiga för förståelsen av finansiella rapporter ochgenom de nya konvergerade intäktsstandarderna ASC 606 och IFRS 15 ökade kraven påupplysningarna för att ge intressenterna mer relevant information. Just posten intäkter harvarit central i flertalet redovisningsskandaler över åren och i flertalet av dessa har IT-bolagvarit inblandade. LÄS MER

 2. 2. Perioperativ kommunikation. En observationsstudie angående operationsteamets följsamhet vid Kontroll inför operationsstart av checklistan för säker kirurgi 2.0

  Magister-uppsats,

  Författare :Marie Björkebro; [2021-05-07]
  Nyckelord :patientsäkerhet; teamarbete; kommunikation; operationssjuksköterska; checklista för säker kirurgi 2.0; följsamhet;

  Sammanfattning : Background: Medical errors caused by the Healthcare is a problem that entails unnecessarily suffering, death and large economic loss. World Health Organization started a global collaboration to improve safety in surgery which resulted in the Surgical Safety Checklist (SSC). LÄS MER

 3. 3. Teoribaserad urvalsstrategi för detaljstoff i historieundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Dennis Börjesson Sundquist; Rebecca Agronius; [2021]
  Nyckelord :detaljstoff; geografisk referensram; historical context; historical contextualisation; historical reasoning; historisk referensram; kronologisk referensram; presentism; social referensram.;

  Sammanfattning : Läroplanen för historia på gymnasiet är omfattande vilket medför att ett stoffurval måste göras. Urval av detaljstoff ställer stora krav på läraren. Det räcker inte att läraren förhåller sig till det centrala innehållet, utan stringens är nödvändigt för att reducera stoffet till något som är hanterbart för elever. LÄS MER

 4. 4. Högstadieelevers och svensklärares syn på kamratbedömning : En kvalitativ studie om formativ bedömning i svenskundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Amina Dedovic; [2021]
  Nyckelord :Kamratbedömning; kamratrespons; återkoppling; formativ bedömning; kunskapsutveckling; högstadielever; svensklärare; svenskundervisning;

  Sammanfattning : Eleverna brukar i undervisningssammanhang utföra en formativ kamratbedömning av varandras skolarbeten och stödmaterialet Kunskapsbedömning i skolan: praxis, begrepp, problem och möjligheter från Skolverket (s. 9) påvisar att formativ bedömning är bra för lärande. LÄS MER

 5. 5. Huvudcykelstråk inom tätort : En omprioritering mellan tillgängligt utrymme och olika färdmedel i Umeå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :David Pessa; [2021]
  Nyckelord :Cykeltrafik; infrastruktur; trafikplanering; vinterväghållning;

  Sammanfattning : För att inom tätorter uppnå ett hållbart transportsystem behöver hållbara färdmedel så som cykeltrafik prioriteras under planeringsskedet. Förhållningssättet för hur markanvändning och disponering av tillgängligt utrymme i gaturummet sker, behöver förändras till förmån för bland annat cykeltrafik. LÄS MER