Sökning: "chef psykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade orden chef psykologi.

 1. 1. Ledarskap på ett medicintekniskt bolag: en studie om engagemang och upplevd effektivitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Elsa Paulsson; Adina Centervall; [2023]
  Nyckelord :developmental leadership; engagement; perceived effectiveness; engineers; STEM organizations; utvecklande ledarskap; engagemang; upplevd effektivitet; ingenjörer; STEM-organisationer; Technology and Engineering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka det utvecklande ledarskapets positiva utfall i form av engagemang och upplevd effektivitet på ett medicintekniskt bolag. Vidare ämnade studien att utforska eventuella samband mellan det utvecklande ledarskapets dimensioner (föredömligt autentiskt handlande, personlig omtanke samt inspiration och motivation) och engagemang samt upplevd effektivitet. LÄS MER

 2. 2. Chefers upplevelser av krav, kontroll och stöd i sitt ledarskap under distansarbete.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Raman Kaur; Linnéa Törnblom; [2022]
  Nyckelord :demands; control; support; leadership; remote-work; krav; kontroll; stöd; ledarskap; distansarbete;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka chefers upplevelser av krav, kontroll och stöd i sitt arbete under distansarbete. Studien baserades på en kvalitativ metod med en deduktiv ansats, teman till studien hämtades från krav-kontroll-stöd-modellen. Data samlades in via sju semistrukturerade intervjuer från en organisation. LÄS MER

 3. 3. Ett villkorat ledarskap : Kvinnliga chefers upplevda hinder och möjligheter till fortsatt karriär

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Henrik Svärd; [2022]
  Nyckelord :jämställdhet; kvinnliga chefer; stereotyper; familjeansvar; normer; avancemang;

  Sammanfattning : Kvinnor är fortfarande underrepresenterade på högre chefsnivåer även i relativt sett jämställda länder som Sverige. Vilka hinder och möjligheter till fortsatt karriär som kvinnliga chefer själva upplever är den fråga som denna uppsats söker svar på. LÄS MER

 4. 4. Arbetstrivsel hos vårdpersonal : En kvantitativ studie om huruvida socialt stöd, autonomi och månadslön har ett samband med arbetstrivsel

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Evelin Skoglund Gutierrez; Louisa Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Job satisfaction; Social support; Autonomy; Salary; Healthcare staff; Arbetstrivsel; Socialt stöd; Autonomi; Lön; Vårdpersonal;

  Sammanfattning : Att undersöka arbetstrivsel är betydelsefullt för att bättre förstå det personliga välbefinnandet och för att hjälpa organisationer att fungera på bästa möjliga sätt. Syftet med vår studie var att undersöka om socialt stöd, autonomi samt månadslön predicerar arbetstrivsel hos vårdpersonal. LÄS MER

 5. 5. Enhetschefer inom kommunal vård- och omsorgsförvaltning och faktorer som påverkar deras psykosociala arbetsmiljö

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Johanna Eriksson; Amanda Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Nyckelord: Krav; kontroll; socialt stöd; psykosocial arbetsmiljö; enhetschef; kommunal vård- och omsorgsförvaltning; COPSOQ;

  Sammanfattning : Att vara enhetschef inom kommunal vård- och omsorgsförvaltning innebär ett komplextarbete där man står mellan förväntningar från vårdtagare, anhöriga, medarbetare,överordnad chef och politiker. Dessa förväntningar är en stor anledning till enhetschefenshöga arbetsbelastning vilket påverkar dennes psykosociala arbetsmiljö. LÄS MER