Sökning: "chef"

Visar resultat 1 - 5 av 1240 uppsatser innehållade ordet chef.

 1. 1. Vad förväntas av ledare? En studie av hur medarbetares och chefers uppfattning förhåller sig till varandra.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ebba Forsman Semb; Lidija Fridvad; [2020]
  Nyckelord :leadership; employees; expectations; leadership behaviour; semantic differential; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to identify the manager’s and employees’ perception of leadership, and how they compare to each other. The thesis applied a quantitative research approach where a survey based on a semantic differential scale was used. Fortyfive people participated, employees from four different teams and their respective manager. LÄS MER

 2. 2. Från eldsjäl till chef : En studie om ledarskap inom festivalorganisationer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Sebastian Bergholtz; Emma Hafsteinsdóttir; [2020]
  Nyckelord :Transformativt; Transaktionellt; Ledarskap; Ideell förening; Festivalorganisation; Efterföljare; Ideellt ledarskap;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att förstå ledarskapet hos ideella samt bolagsägda festivalorganisationer och skillnaderna mellan respektive parter, då det i Sverige har skett ett skifte när det kommer till vilken sorts organisationsform som dominerar marknaden. Forskningsfrågor: Hur skiljer sig ledarskapet i en föreningsdriven festivalorganisation från en bolagsdriven festivalorganisation? Metod: Till vår uppsats har vi använt oss av en induktiv ansats där vi hade ett öppet teoretiskt sinne när vi började med den empiriska insamlingen. LÄS MER

 3. 3. Var är chefen? : En kvantitativ studie av hur närvarande ledarskap relaterar till förskollärares arbetstillfredsställelse.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Moa Skoglöf; [2020]
  Nyckelord :arbetsmiljö; närvarande chef; tillgänglig chef; ledarskap; förskola; arbetsmotivation;

  Sammanfattning : Arbetstillfredsställelse är ett välanvänt mått för att undersöka en medarbetares nöjdhet med sitt arbete, vilken kan påverkas av flera olika faktorer. En av dessa faktorer är ledarskapet och dess utövande, stil och tillgänglighet. LÄS MER

 4. 4. Det frånvarande ledarskapet : En kvalitativ undersökning om ledarskapet under en omorganisering i en statlig myndighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sofia Johansson; Malin Wennberg; [2020]
  Nyckelord :ledarskap; förändring; omorganisering; arbetsförmedlingen; chef; medarbetare;

  Sammanfattning : När det skall genomföras en organisationsförändring i en offentlig verksamhet kan det bero på att verksamheten vill moderniseras och effektiviseras. En organisationsförändring kan vara känslig för personalen som det drabbar och det kan exempelvis uppstå oroligheter för att informationen kan brista på flera sätt. LÄS MER

 5. 5. Hållbart lärararbete ur ett förskollärarperspektiv : Exempel från en fallstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sara Johansson Subasic; Mirjam Persson; [2020]
  Nyckelord :sustainable; sustainable teacherwork; leadership; collaboration; shared responsibilities; reflection; competence; Hållbarhet; hållbart lärararbete; ledarskap; kollegium; samarbete; ansvarsfördelning; reflektion; kompetens; KASAM;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande uppsats är att bidra med kunskap om hållbart lärararbete inom förskollärarprofessionen. I fokus står förskollärares uppfattningar angående vad som kan bidra till att hålla ett helt yrkesliv. LÄS MER