Sökning: "chefers kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade orden chefers kommunikation.

 1. 1. Hur fungerar delat ledarskap i praktiken? - En kvalitativ analys av chefers uppfattningar av delat ledarskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Linnéa Nilsson; Julia Herlöfsson; [2021]
  Nyckelord :Delat ledarskap; Kommunikation; Chefer; Kvalitativ; Ledarperspektiv; Kön; För- respektive nackdelar; Fenomenografi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Forskning kring delat ledarskap är begränsad, men arbetssättet blir allt vanligare. I dagens föränderliga samhälle som medför höga krav på chefer har det resulterat i att fler och fler chefer väljer att dela på ledarskapet. LÄS MER

 2. 2. Chefers upplevelser av svåra samtal vid distans arbete

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Erik Örtegren; Mick Baltinger; [2021]
  Nyckelord :svåra samtal; distansarbete; kommunikation; meningsskapande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka chefers upplevelser av svåra samtal vid distansarbete. Fenomenet är relevant eftersom samhället idag präglas av en pågående pandemi vilket medför att olika typer av arbetsrelaterade samtal i viss mån behöver hållas på distans, däribland svåra samtal. LÄS MER

 3. 3. Leda på distans : Chefers upplevelser av påtvingat distansarbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Hedkvist; Filippa Kihlbaum; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : På grund av den rådande Corona pandemin har många svenska organisationer låtit sina anställda arbeta på distans för att undvika smittspridning. Det kan ställa nya typer av krav på ledning och styrning för chefer. LÄS MER

 4. 4. AKTIVITETSBASERADE KONTORSMILJÖERS INVERKAN PÅ KOMMUNIKATIVA ASPEKTER - En litteraturstudie med ett systematiskt förhållningssätt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Marcus Olsson; [2020-08-26]
  Nyckelord :aktivitetsbaserat kontor; interaktioner; kommunikation; kontorsdesign; produktivitet; samarbete;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att identifiera betydelsen av enhetschefers tidsanvändning ochupplevda tidskonflikter inom äldreomsorgen och dess påverkan på möjlighetertill att bedriva ett säkert och tillfredsställande arbetsmiljöarbete.Teori: Jobb-Krav- resursmodellen har tillämpats för att analysera balansen mellankrav och resurser i enhetschefers arbete. LÄS MER

 5. 5. Digitaliseringens påverkan på medarbetaresutveckling ur ett chefsperspektiv : Faktorer som möjliggör och förhindrar informellt lärande i en digital arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Wictor Green; Oskar Edström; [2020]
  Nyckelord :Informal learning; workplace learning; digitization; digitized work; managers influence on workplace learning; Informellt lärande; digitalt arbetsliv; digitalisering; arbetsplatslärande; chefers påverkan på lärande.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine managers' perceived influence on informal learningwithin their work team in a digitalized work environment. The study uses a qualitative methodwith the empirical material gathered using interviews. The data was, after the interviews, interpreted using a hermeneutic orientation. LÄS MER